Cập nhật lúc: 13:32, 27/04/2016 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại


(Báo Quảng Ngãi)- Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và tư tưởng của Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị (khóa XI) đã thông qua “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”.


Những năm qua, hoạt động thông tin đối ngoại ở nước ta có nhiều chuyển biến quan trọng. Thông tin đối ngoại đã phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Qua đó, giúp dư luận thế giới hiểu rõ hơn, đúng hơn về Việt Nam, thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về Việt Nam. Hình ảnh đất nước Việt Nam hoà bình, ổn định, đổi mới, đang phát triển năng động, là điểm đến an toàn và tin cậy của đầu tư...
 

Một trong những nội dung quan trọng cần lưu ý của công tác thông tin đối ngoại được Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định là “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu”.

Một trong những yếu tố góp phần vào thành công đó là, lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, đông đảo và đa dạng hơn. Đối tượng, địa bàn hoạt động ngày càng được mở rộng; hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch được nâng cao một bước. Nhờ đó, đã góp phần quan trọng vào củng cố sự đồng thuận của xã hội và tranh thủ hơn nữa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại khẳng định: Trong những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại đã có những chuyển biến quan trọng trên nhiều mặt, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội và tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ của kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì công tác thông tin đối ngoại vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần sớm điều chỉnh, khắc phục. Đó là, chưa phát huy được đầy đủ sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các đơn vị chuyên trách. Hoạt động thông tin đối ngoại được triển khai chưa đồng đều trên cả nước và ở nhiều địa phương. Nội dung và phương thức thông tin chưa thực sự hấp dẫn và phù hợp với các đối tượng. Công tác nghiên cứu, dự báo tình hình chưa được chú trọng đúng mức, công tác đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cần thuyết phục hơn, chưa khai thác và phát huy hiệu quả báo chí quốc tế, nhất là các trang thông tin tiếng nước ngoài có lượng độc giả lớn và mạng Internet.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, nhất là tình hình Biển Đông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định, đồng chí Võ Văn Phuông yêu cầu các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế, xã hội; những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta. Tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử và văn hóa Việt Nam, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như các vấn đề dư luận trong nước quan tâm về nước ta. Đấu tranh phản bác có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; củng cố quan hệ của Việt Nam với các nước, các đảng cầm quyền, tổ chức quốc tế và khu vực; tiếp tục nâng cao hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thanh Thuận

 

.
.