Cập nhật lúc: 13:34, 05/12/2014 [GMT+7]
.

Thực hiện Di chúc gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người


(Báo Quảng Ngãi)- Với quyết tâm đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị.

TIN LIÊN QUAN

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của T.Ư, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị T.Ư4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Các tập thể, cá nhân điển hình thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Các tập thể, cá nhân điển hình thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.


Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; chú trọng nói đi đôi với làm, gần gũi, tận tụy với nhân dân; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và địa phương. Từ đó, tình đồng chí, đồng nghiệp, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt; đoàn kết trong Đảng ngày càng được củng cố, nhân dân đồng thuận phát triển kinh tế - văn hóa.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ  cho biết: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã dần trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa trong đời sống chính trị - xã hội. Ba năm qua, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được vinh danh. Nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, thiết thực, có sức thuyết phục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân,  đã được giới thiệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng.

Thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cán bộ, đảng viên trong tỉnh, đặc biệt là người đứng đầu, luôn ý thức được trách nhiệm cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tăng cường sự minh bạch trong thông tin lãnh đạo, quản lý; chấn chỉnh phong cách làm việc.

Đồng chí Trương Quang Tưởng - Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông và đa dạng, hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, trong đó nhiều đồng chí là cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh; nhiều đồng chí có trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ khá cao. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của cán bộ đảng viên các cấp là việc “nói phải đi đôi với làm” đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lúc sinh thời. Bên cạnh đó là việc triệt để khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo…

Qua đó, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nỗ lực phát huy tính tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cũng luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 (khoá XI); tích cực thực hiện các giải pháp chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

Công tác phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức. Hằng năm, trên địa bàn tỉnh, 100% các chi, Đảng bộ đều được trang bị các tài liệu học tập chuyên đề, trên 95% cán bộ, đảng viên và 85% đoàn viên, hội viên đều được tham gia học tập, nghiên cứu.

Các cấp uỷ đảng cũng tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức; xây dựng việc học tập và làm theo Bác dưới dạng các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu chung của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, đã có trên 97% cán bộ, đảng viên, hội viên đã thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư4. Qua đó, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, trách nhiệm đối với công việc được nâng cao.

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chia sẻ: Để tiếp tục làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian tới, các cấp uỷ đảng, các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người lãnh đạo trong cả hai mặt lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu đi đầu thực hiện. Cùng với đó, cần tập trung vào công tác kiểm tra, đôn đốc từng tập thể, cá nhân; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là làm tốt công tác biểu dương, nêu gương sáng...

Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.
.