Cập nhật lúc: 21:34, 09/06/2014 [GMT+7]
.

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự ở cơ sở


(Báo Quảng Ngãi)- Là địa phương ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm  miền Trung, tỉnh ta có địa bàn chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 5 và cả nước. Để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng lực lượng trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (LLDQTV), dự bị động viên (DBĐV) trong tình hình mới.

Toàn tỉnh hiện có 183/184 Đảng bộ xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, với 4.038 đảng viên; trong đó 90 chi bộ có cấp ủy (49,18%); 100% chỉ huy trưởng là đảng viên, có 90% được cơ cấu vào cấp ủy địa phương. Qua khảo sát, kiểm tra cho thấy, chủ trương tổ chức, hoạt động mô hình chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn là đúng đắn, phù hợp đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở trong giai đoạn mới. Qua đó làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV, DBĐV trong tình hình mới.

 

Chiến sĩ Đại đội huấn luyện Trung đoàn 887 giúp người dân huyện Minh Long khai thông dòng chảy, dẫn nước về đồng. Ảnh: N.TRIỀU
Chiến sĩ Đại đội huấn luyện Trung đoàn 887 giúp người dân huyện Minh Long khai thông dòng chảy, dẫn nước về đồng. Ảnh: N.TRIỀU


Các chi bộ quân sự thường xuyên được kiện toàn đúng cơ cấu, thành phần, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy địa phương lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, TTATXH, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Tích cực tham gia công tác phòng tránh và khắc phục hậu quả của thiên tai.

Tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương; gắn phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo với tăng cường quốc phòng- an ninh... Chi bộ quân sự đã chú trọng tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đội ngũ LLDQTV, DBĐV có độ tin cậy cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được thì chất lượng sinh hoạt của chi bộ quân sự còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; chưa gắn việc xây dựng và hoạt động của chi bộ quân sự với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLDQTV, DBĐV; chưa nắm chắc nguyên tắc, quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ; chưa bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm. Trong sinh hoạt chi bộ còn liệt kê công việc, chưa chú trọng đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của bí thư chi bộ, của tập thể cấp ủy và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; ít đề cập đến công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên. Tinh thần tự phê bình, phê bình còn thấp, ngại va chạm, tư tưởng nể nang, xuê xoa còn khá phổ biến…

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp uỷ, đảng viên phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “chi bộ là gốc rễ của Đảng”. Coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhân tố quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đặc biệt, cần nhận rõ nội dung các tính chất (lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu) và sự thể hiện cụ thể qua thực tế hoạt động của chi bộ, để từng chi ủy viên, đảng viên “tự soi, tự sửa” và nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nâng cao và duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt, học tập tại chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc kiểm tra đội ngũ đảng viên, thực hiện chế độ phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bí thư, phó bí thư, chi ủy viên về kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; biện pháp quy tụ, tập hợp quần chúng để thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là kinh nghiệm về công tác quản lý, xây dựng LLDQTV, DBĐV; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế với QP-AN, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở...

Trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự ở cơ sở là yêu cầu khách quan, cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở.


 Trần Cao Thiên
 

.