,
Cập nhật lúc 09:41, Wednesday, 28/11/2012

Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân


(QNg)- Trải qua hơn 82 năm, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng. Để làm được điều đó Đảng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững và củng cố niềm tin của Đảng với nhân dân.

Trong nhiều năm qua, việc phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong tỉnh được phát huy, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vấn đề này còn bị coi nhẹ. Một số chủ trương, chính sách chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Sự phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương trên một số lĩnh vực thiếu thống nhất, còn đùn đẩy trách nhiệm, dễõ làm, khó bỏ. Ý thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao thấp, cửa quyền, sách nhiễu, gây khó khăn khi giải quyết công việc; lạm dụng giờ hành chính giải quyết việc riêng, chưa tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân nên nhiều vụ việc để tồn đọng kéo dài làm giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, trong giai đoạn cách mạng hiện nay là điều hết sức cần thiết đối với tất cả các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cán bộ, đảng viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Phải gắn việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cán bộ, đảng viên.

Đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, xây dựng tác phong, lề lối làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân. Tăng cường đối thoại và tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức và nhân dân. Công khai các nội dung đã giải quyết để nhân dân giám sát. Tiếp tục thực hiện cơ chế "một cửa", 'một cửa liên thông", tiếp tục thực hiện đơn giản hóa, minh bạch hóa thủ tục hành chính.

Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài nhất là quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý ngân sách… và những vấn đề bức xúc của nhân dân như: chậm giải quyết những đơn thư khiếu nại, khiếu kiện; tình trạng nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời nắm thông tin dư luận để kiến nghị các cấp, các ngành liên quan kịp thời giải quyết.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm quy chế dân chủ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức uy tín thấp, trì trệ, tắc trách trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; đề nghị xử lý cán bộ thuộc diện cấp trên quản lý khi có vi phạm.

Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; lên án, phê phán biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm. Đồng thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt.

Có thể nói rằng, để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là người công bộc, tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân thì việc phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức là điều kiện hết sức cần thiết tạo nên mối quan hệ gắn bó máu thịt, niềm tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.


Trần Quyết
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201211/Phat-huy-dan-chu-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-nang-cao-tinh-than-trach-nhiem-phuc-vu-nhan-dan-2202916/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dấu ấn Võ Văn Kiệt trên vùng đất chín rồng
Có thể nói, vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới năm 2012 mà Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn từ những quyết định táo bạo của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mấy chục năm về trước.
,
,
,