,
Cập nhật lúc 20:57, Monday, 12/03/2012

Học tập và làm theo tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh:

Những nội dung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2012


(QNg)- Thực hiện kế hoạch 17-KH/TU ngày 23/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, năm 2012, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo ra ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là hành động làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể tỉnh tiếp tục tổ chức sơ kết việc triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua, nhằm đánh giá từng nội dung công việc cụ thể đã làm, nhất là việc triển khai quán triệt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành lập Bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp, ban hành Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bộ phận giúp việc theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay theo Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 22/11/2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tổ chức học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012 với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" gắn với việc giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tại địa phương, đơn vị.

Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức của tập thể chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung chủ đề trên. Trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức căn cứ chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị mình và nội dung chuyên đề học tập năm 2012, nhiệm vụ cụ thể của cá nhân được cơ quan, đơn vị phân công để viết bản đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật cô đọng, cụ thể sát với chức trách nhiệm vụ, với tinh thần quyết tâm theo phương châm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra trong năm 2012 là kỷ cương, trách nhiệm, gương mẫu.

Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở chủ trì phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của đơn vị mình (cả quần chúng) cùng học chuyên đề. Đối với những đơn vị có số lượng đông, tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức nhiều đợt. Đồng chí bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy trực tiếp giới thiệu chuyên đề. Đối với công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, việc tổ chức học tập chuyên đề do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cho phù hợp với điều kiện cụ thể.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên ở chi, đảng bộ với các hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả; đồng thời tổ chức nghiên cứu tác phẩm "Đường cách mệnh" gắn với nội dung chuyên đề của năm và tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm; nghiên cứu một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn một số vấn đề trọng điểm, bức xúc để chỉ đạo thực hiện, trong đó lưu ý về trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với công việc được giao, tinh thần phục vụ nhân dân, hoặc là kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoặc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các ngày lễ, kỷ niệm, các đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong xã hội và các phong trào thi đua yêu nước năm 2012 với các hình thức phong phú và đa dạng, trong đó chú ý việc tổ chức gặp mặt, tọa đàm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 từ cấp huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đến cấp tỉnh vào dịp cuối năm 2012.

Học tập, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Bác là việc làm thường xuyên, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các nội dung cơ bản đã nêu, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh trong năm 2012.


Trần Tấn Châu
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201203/Nhung-noi-dung-thuc-hien-Chi-thi-03-cua-Bo-Chinh-tri-trong-nam-2012-2137868/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Dự án 600 Phó chủ tịch xã: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước
(QNĐT)- Sáng 9/3, Bộ Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho 73 đội viên của Dự án 600 Phó Chủ tịch xã thuộc 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
,
,
,