,
Cập nhật lúc 10:00, Friday, 13/05/2011

Tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ƯCV đại biểu Quốc hội


TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HÒA BÌNH    Nam
- Họ và tên thường gọi:   NGUYỄN HÒA BÌNH
- Sinh ngày  24  tháng 5 năm 1958
- Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành,
 tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú: 116 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi.
- Số CMND: 010020830; Ngày cấp: 02/5/2009;
  Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.
- Dân tộc:   Kinh      Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ.
- Trình độ chuyên môn:   Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/10/1981; Ngày chính thức: 14/10/1982
- Tình trạng sức khỏe: Tốt.
- Khen thưởng:  Nhiều Huân, Huy chương các loại.
- Kỷ luật: Không.
- Là đại biểu Quốc hội:   
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, đồng thời được Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh hiệp thương thống nhất giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tôi xác định, đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm nặng nề. Vinh dự vì được tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước và của tỉnh. Trách nhiệm vì là đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phát huy cao nhất trọng trách của mình khi thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong quyết định và giám sát thực hiện những vấn đề quốc kế dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Chương trình hành động của Bí thư Tỉnh ủy luôn phải gắn liền với việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Vì vậy, tôi sẽ cùng với tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định. Đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, thực hiện các chính sách xã hội… tạo nền tảng để đến năm 2020 Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định. Trong đó tập trung vào một số nội dung chính yếu sau:

Một là, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Bao gồm phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, phát triển nguồn nhân lực. Theo đó cần chỉ đạo phát triển công nghiệp ở Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp - làng nghề; khai thác các tiềm năng,  lợi thế cảng biển nước sâu để phát triển các ngành công nghiệp nặng có ý nghĩa chiến lược, đồng thời phát triển công nghiệp nhẹ với các ngành sử dụng nhiều lao động và nguyên liệu của địa phương; phát triển đô thị có cơ sở hạ tầng hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển các dịch vụ tiện ích chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển, chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân đã nhường đất sản xuất cho khu công nghiệp, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Trong nhiệm kỳ này, tỉnh ta sẽ tập trung đầu tư, nâng cấp và mở rộng thành phố Quảng Ngãi; từng bước hình thành thành phố công nghiệp Dung Quất, trước mắt tập trung xây dựng đô thị Vạn Tường, phát triển huyện Đức Phổ trở thành thị xã vào năm 2015…; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, bao gồm nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, nhân lực cho bộ máy của cả hệ thống chính trị để phục vụ tốt cho các nhiệm vụ đột phá trên.

Tập trung chỉ đạo phát triển mạnh giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội…. Đây là những vấn đề mà đông đảo cử tri trong tỉnh quan tâm, cần sớm được đáp ứng. Bên cạnh đó, công tác tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước các cấp, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên… luôn là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của tôi với cương vị là Bí thư Tỉnh ủy.

Phải tập trung chỉ đạo thực hiện những vấn đề bức xúc của cử tri như xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi, huyện đảo; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, thực hiện chiến lược về biển theo Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ…

Hai là, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm, có khả năng tạo ra sự tăng trưởng nhanh và bền vững, làm đòn bẩy đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí mở rộng và nâng công suất Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn từ 6,5 triệu tấn/năm lên 10 triệu tấn/năm; khẩn trương mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là phát triển công nghiệp nặng, xây dựng trung tâm lọc hóa dầu Quốc gia; tập trung giải phóng mặt bằng để sớm triển khai xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Dung Quất - Sa Huỳnh…

Ba là, tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, đã và đang là cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ an sinh của tỉnh. Đó là những hạn chế về công tác quy hoạch chưa đồng bộ; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn nhiều bất cập; hạ tầng công nghiệp, đô thị, du lịch và dịch vụ còn thấp kém; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu.

Khi chưa là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như khi được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu nhân dân, tôi sẽ luôn luôn trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của cá nhân, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, không ngừng học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Tôi sẽ bố trí thời gian hợp lý để thường xuyên liên hệ, gắn bó với cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và Hội đồng nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bản thân sẽ thực hiện phương pháp làm việc sát cơ sở, gần dân, thực hiện dân chủ, nói đi đôi với làm; tích cực tham gia hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh và tăng cường công tác giám sát chấp hành pháp luật; chủ động chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề thuộc thẩm quyền, xứng đáng với trọng trách là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Trân trọng đề nghị cử tri ủng hộ, cộng tác, tạo điều kiện cho tôi thực hiện cũng như giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian tới.   
           Nguyễn Hòa Bình
(Ủy viên TW Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi)TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: MÃ ĐIỀN CƯ       Nam
- Họ và tên thường gọi:  MÃ ĐIỀN CƯ
- Sinh ngày 25 tháng 01 năm 1954.
- Quê quán: Xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.
- Nơi cư trú: Phòng 502/A2 nhà công vụ Chính phủ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Số CMND: 012518103; Ngày cấp: 17/4/2002;
  Nơi cấp: Hà Nội.
- Dân tộc:   Chăm      Tôn giáo: Không.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học ngành Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.
- Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - 37 Hùng Vương - Hà Nội.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/10/1981;   Ngày chính thức: 12/10/1982
- Trình trạng sức khoẻ: Tốt.
- Khen Thưởng: Huy chương vì sự nghiệp giải phóng giai cấp nông dân, Huy chương vì phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương vì sự nghiệp dân tộc - miền núi, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
- Kỷ luật: Không.
- Là Đại biểu Quốc hội khoá: IX, X, XI và XII.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1989 – 1994.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
   
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vui mừng được cử tri Văn phòng Quốc hội và cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm và được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua hiệp thương vòng 3 đã giới thiệu làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII. Một lần nữa tôi được Hội đồng bầu cử phân về tỉnh Quảng Ngãi ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành về sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành và bà con cử tri của tỉnh nhà.

Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa XII, trong nhiệm kỳ vừa qua tôi đã không ngừng phấn đấu, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cùng với Hội đồng dân tộc của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát và đề xuất chính sách dân tộc với Quốc hội và Chính phủ.
Với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa XII của tỉnh Quảng Ngãi, tôi đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trước bà con cử tri của tỉnh như: Tiếp xúc cử tri, phát biểu ý kiến tại tổ, tại các phiên họp của Quốc hội đóng góp vào việc xây dựng chính sách và pháp luật trên các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, các vấn đề xã hội và chính sách dân tộc...
Kính thưa bà con cử tri!

Qua nghiên cứu tình hình chung của cả nước và tình hình kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi tôi nhận thấy rằng, trong thời gian qua chúng ta đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá cao, các lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đó, tình hình kinh tế - xã hội còn những hạn chế, yếu kém như: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; hiệu quả đầu tư còn thấp, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn chưa tương xứng; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chưa tạo chuyển biến mạnh trong giải quyết việc làm; phát triển giáo dục đào tạo ở các vùng khó khăn còn hạn chế, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân còn không ít khó khăn...
Từ những thực trạng trên, Tôi sẽ nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các ngành về chính sách, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, chủ yếu tập trung đề cập một số vấn đề sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển công nghiệp, nhằm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và có chính sách đủ mạnh đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với việc giải quyết vấn đề nông thôn và nông dân.

2. Trong phát triển sản xuất nông nghiệp cần chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất nông sản an toàn; khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn gắn với chế biến, để bảo đảm phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Khuyến khích trồng rừng kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, hiệu quả các loại rừng; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng.

3. Thực hiện chính sách và giải pháp xóa đói giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm và đào tạo nghề, nhất là cho người nghèo, lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ, vùng đô thị hóa. Đề nghị đẩy mạnh chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

4. Tiếp tục phát triển mạng lưới y tế, nhất là tuyến cơ sở ở vùng nông thôn, miền núi, gắn với luân chuyển và cải thiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế. Nâng cao năng lực và chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống y tế các cấp.

5. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Mở rộng mạng lưới giáo dục đào tạo, dạy nghề, nhất là ở nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6. Đẩy nhanh triển khai chương trình về nước sạch và vệ sinh môi trường, đưa tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ngày càng cao.

7. Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thủy sản như: cảng cá, vũng, bến neo đậu tàu thuyền và khu du lịch trọng điểm... Ưu tiên đầu tư vốn xây dựng dứt điểm hệ thống cơ sở hạ tầng KKT Dung Quất.

8. Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; chú trọng các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh việc phát hiện, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng...

9. Đề xuất những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Bình ổn giá cả các mặt hàng đầu vào cho sản suất nông - lâm - ngư nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.

Là ứng cử viên, tôi xin bày tỏ ý kiến của mình về vai trò, trách nhiệm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội:

Trước hết, tôi tiếp tục khẳng định lòng trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần - kiệm - liêm - chính chí công vô tư; gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và những hành vi vi phạm pháp luật; không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh ý kiến của cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan; có trách nhiệm tiếp công dân, xử lý và kịp thời chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đến cơ quan và cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Kiến nghị với Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng Luật khi ban hành phải có tính khả thi, đi vào cuộc sống; đề cao vai trò các cơ quan của Quốc hội trong công tác giám sát, tăng cường giám sát tại các phiên họp của các cơ quan này. Tôi tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
 
Một lần nữa tôi xin chân thành gửi đến bà con cử tri và các vị đại biểu lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đạt được những điều mong muốn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn!

Mã Điền Cư
(Đại biểu QH khóa XII,
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội)TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: VÕ VĂN KIM           Nam
- Họ và tên thường gọi: VŨ TRỌNG KIM
- Sinh ngày  23  tháng  3  năm 1953.
- Quê quán: Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi cư trú: D3 công vụ Văn phòng Chính phủ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Số CMND: 010035447;  Ngày cấp: 26/12/2008;
  Nơi cấp: CA Hà Nội.
- Dân tộc:   Kinh.  Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn:   Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận, Cử nhân Chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.
- Nơi làm việc:   Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 07/5/1972;
  Ngày chính thức:  07/02/1973.
- Tình trạng sức khỏe:   Bình thường.
- Khen thưởng: 01 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, 01 Huân chương Quyết thắng hạng Nhì, 01 Huân chương Giải phóng hạng Ba, 01 Huy chương vì thế hệ trẻ, 01 Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cu Ba; 01 Huân chương Hữu nghị Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
- Kỷ luật: Khiển trách Đảng (năm 2003).
- Là đại biểu Quốc hội khóa X, XI.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 1989 - 1994.
 
 
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi dự kiến tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
1. Tập trung góp sức cho công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội: Theo quy định của pháp luật, tất cả những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, thì các cơ quan chủ trì soạn thảo đều phải lấy ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi ban hành. Chính vì vậy bản thân tôi cùng các đồng nghiệp đã nghiên cứu góp ý vào tất cả những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước. Hầu hết những góp ý của Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN đều được các Ban soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh trình văn bản ra Quốc hội xem xét.

Với kinh nghiệm được tích luỹ, tôi hy vọng sẽ góp một phần vào công tác lập pháp của Quốc hội, để chất lượng những đạo luật được ban hành ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đồng thời thể hiện được ý chí và nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

2. Về công tác giám sát: Chúng ta đều biết Quốc hội là cơ quan giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, Luật và Nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Giám sát cũng là chức năng chính của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 9 Hiến pháp đã quy định "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước". Trên cơ sở đó, đi vào hoạt động thực tiễn bản thân tôi thường xuyên được tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, được lắng nghe ý kiến của các cụ lão thành cách mạng, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức… Nhờ vậy tôi có điều kiện tham gia vào công tác của Mặt trận và Quốc hội trong việc thực hiện quyền giám sát và quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội. Đương nhiên muốn làm tốt những việc đó, bản thân tôi phải luôn luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Về tham gia các quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước: Đây là vấn đề không kém phần quan trọng, bởi lẽ đất nước đang phát triển mạnh mẽ, nhưng yếu tố tác động phân tầng xã hội, phân hoá giàu nghèo diễn ra ngày càng gay gắt. Với vai trò là cán bộ Mặt trận tôi quan tâm lớn nhất là, kiến nghị Quốc hội tiếp tục ban hành những chủ trương lớn về xoá đói giảm nghèo; quan tâm tạo cơ chế chính sách cho nông dân, công nhân, dân cư ở miền núi, vùng xa, vùng sâu để có điều kiện phát triển nhanh, bền vững, hạn chế khoảng cách giàu nghèo; phấn đấu cho sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước; nâng cao dân trí, phát huy dân chủ ngày càng rộng rãi không những trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong lĩnh vực chính trị, văn hoá xã hội. Đặc biệt việc phát huy dân chủ trực tiếp của người dân là ưu tiên trong chương trình hành động của tôi.

Trong điều kiện đất nước còn nghèo, nhiều khó khăn, nhưng phải quán triệt quan điểm của Đảng: Mỗi bước đi, mỗi chính sách kinh tế phải gắn liền với chính sách xã hội, công bằng xã hội. Trước mắt để tạo sự đồng thuận lâu dài thì Nhà nước cần phải chú ý những chính sách đầu tư đúng mức cho vùng căn cứ cách mạng trước đây, thực hiện tốt chính sách cho nông dân, nông nghiệp và nông thôn; chăm lo chính sách xã hội cho đối tượng người có công với cách mạng, những nạn nhân chất độc da cam điôxin…

Mặt trận TQVN đã và đang triển khai có hiệu quả nhiều cuộc vận động xã hội như: Cuộc vận động Ngày vì người nghèo, vận động Quỹ cứu trợ khắc phục hậu quả thiên thai, giúp đỡ người hoạn nạn và bao trùm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Mặt trận đang cần Nhà nước phối hợp bằng sự bổ sung, tăng cường những cơ chế, chính sách cụ thể hơn nữa, để Mặt trận có nguồn lực về tài chính, nhân lực, nhằm phát huy vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Không chỉ có dân sinh, mà dân chủ ngày càng cần thiết cho mọi người dân. Mặt trận mong muốn Nhà nước sớm cụ thể hoá cơ chế để Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X và Đại hội XI của Đảng. Đó chính là cơ chế nhân dân làm chủ một cách trực tiếp, mục đích hướng tới là xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, lấy mục đích phục vụ nhân dân đặt lên trên hết.

Tôi cũng xin được trình bày thêm với bà con cử tri: Được về ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh nhà là một điều may mắn. Vì tôi đã từng được bà con các dân tộc Quảng Ngãi, các tỉnh miền Trung cưu mang, đùm bọc trong những năm tháng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây. Quảng Ngãi hôm nay đã và đang trên đường đổi mới, có nhiều thành tựu, song vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn phải vượt qua. Tôi muốn được đóng góp sức mình, dù là bé nhỏ để tỏ lòng tri ân. Nếu được trúng cử làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị hợp tình, hợp lý của cử tri Quảng Ngãi để chuyển đến Trung ương, đến Quốc hội. Tôi ý thức rằng: ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân là cơ sở thực tiễn cho mọi chủ trương đúng đắn, mọi hiệu quả thiết thực như lời Bác Hồ dạy:
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong
    
 
Vũ Trọng Kim
(Ủy viên BCH TƯ  Đảng,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQVN)
TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN      Nữ
- Họ và tên thường gọi: ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN       
- Sinh ngày  05  tháng  6   năm   1976
- Quê quán: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng,
  tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú:  Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng,
   tỉnh Quảng Ngãi.
- Số CMND: 212016744;  Ngày cấp: 13/6/2007; 
  Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc:   Cor.  Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn:   Thạc sĩ.
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Ngoại ngữ; trung cấp lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2008; Ngày chính thức:  03/02/2009.
- Tình trạng sức khỏe:  Tốt.
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:   
- Là đại biểu Quốc hội  khoá XII, nhiệm kỳ 2007 - 2011.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:      Không.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa quý vị cử tri tỉnh Quảng Ngãi! Đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú đã thống nhất giới thiệu tôi ra ứng cử QH khoá XIII. Được sự tín nhiệm của cử tri, tôi vinh dự là ĐBQH khoá XII. Nay lại được giới thiệu ứng cử vào QH khóa XIII, tôi hiểu là mình phải nỗ lực hết mình để thực hiện trọng trách của ĐB tại cơ quan quyền lực cao nhất nếu được sự tín nhiệm của quý vị cử tri. Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình cụ thể như sau:

1. Tôi sẽ luôn tu dưỡng đạo đức, trung thành với Tổ quốc và hiến pháp nước CHXHCNVN, cùng với gia đình gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền để mọi người cùng phấn đấu sống, cống hiến vì sự nghiệp chung.

2. Là đại biểu nữ, tôi sẽ đề nghị QH và các ban ngành hữu quan quan tâm hơn nữa đến các chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

3. Là đại biểu người dân tộc, lại đang công tác tại Ban Dân tộc tỉnh, nên ngoài việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thì tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH gắn bó với chính quyền địa phương, nhằm nghiên cứu, đề xuất đến QH, các ban ngành hữu quan những vấn đề về hoạch định, quản lý, tổ chức thực thi chính sách dân tộc hiệu quả hơn, góp phần phát triển KT – XH của tỉnh nhất là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn còn nhiều khó khăn.

Kính thưa quý vị, ngoài trách nhiệm của một cán bộ vốn trưởng thành từ ngành giáo dục, thấu hiểu sâu sắc những khó khăn của ngành GD&ĐT thì tôi còn đặc biệt quan tâm 3 vấn đề cụ thể như sau:

1. Giải pháp và chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu, với thảm hoạ, thiên tai
 Việt Nam là một trong 5 quốc gia chịu ảnh hưởng BĐKH nhiều nhất thế giới, mà phần lớn thảm hoạ, thiên tai đều xảy ra ở khu vực miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi. Việc sớm thực hiện các giải pháp chủ động hơn trong việc ứng phó với BĐKH, có chính sách quan tâm đến người dân ở vùng núi cao, miền núi, người dân vùng thành thị, nông thôn, vùng ven biển chịu nhiều nguy cơ của sạt lở, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, thảm hoạ, thiên tai… đang ngày một khốc liệt hơn đang là một yêu cầu bức thiết.

2. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Mặc dù được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, nhưng lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn vẫn gặp không ít khó khăn, người nông dân vẫn đang là đối tượng chịu nhiều tổn thất trong nền kinh tế thị trường. Việc phải khẳng định tầm quan trọng của nông nghiệp bằng tăng tỷ trọng đầu tư thực tế; Xác định vị thế của người nông dân trong nền kinh tế thị trường thông qua kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ nhiều nhất quyền lợi của người nông dân từ đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học - công nghệ, thực hiện cơ giới hóa, chú trọng khâu bảo quản, tạm trữ, phát triển hệ thống phân phối gắn với thu mua, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của giá cả tới sản xuất trong nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho nông sản; Các cơ chế, chính sách về đất đai, chính sách tín dụng, bảo hiểm trong nông nghiệp cần được chú trọng, thực hiện hiệu quả hơn.

3. Chế độ tiền lương
Thực trạng tiền lương hiện nay chưa đủ cho những chi phí tối thiểu của những người hưởng lương Nhà nước, chưa phù hợp với những biến đổi của giá cả thị trường, còn mang tính bình quân, chưa đồng bộ với hệ thống chính sách xã hội khác. Cơ chế quản lý đã khác, nhưng hệ thống tiền lương lại chậm được thay đổi. Hệ quả là cán bộ công chức, những người làm công ăn lương, kể cả cán bộ hưu trí đang rất khó khăn với đồng lương hiện hưởng.
Để nền kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững, không thể không dần hoàn thiện chính sách, hệ thống tiền lương.

Kính thưa quý vị! Tôi ý thức sâu sắc những vấn đề mà tôi quan tâm trên đây không thể một sớm một chiều, với một cá nhân khó có thể giải quyết, mà là những vấn đề của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên với tâm huyết của một công bộc của nhân dân, được nuôi dưỡng và trưởng thành trên miền quê nghèo khó, nếu được sự tín nhiệm của cử tri tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi  sẽ nghiên cứu, đề xuất kiến nghị đến QH và các ban, ngành hữu quan, nhằm từng bước khắc phục những bất cập nêu trên.

Trong thời gian qua, việc phải dần hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập thực sự là một yêu cầu bức thiết. Các vấn đề về mô hình tăng trưởng kinh tế, chính sách tiền tệ, vấn đề lạm phát, an sinh xã hội, chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức trong đó có cán bộ xã phường còn bất cập, luôn là những trăn trở của mỗi đại biểu Quốc hội và đều được thảo luận kỹ lưỡng trên nghị trường QH. Việc phải đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời buộc mỗi ĐBQH phải nỗ lực hết sức mình, để có thể bảo vệ nhiều nhất quyền lợi cho cử tri.

Riêng bản thân tôi nếu như được sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ cố gắng xứng đáng là người đại biểu nhân dân, với tâm lực và nhiệt huyết cao nhất và tôi xác định đây cũng chính là phương châm hành động chủ đạo của mình nếu được bầu vào QH. Tuy nhiên nếu chưa được cử tri tín nhiệm, thì tôi cũng sẽ phấn đấu hết sức mình, bởi không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai trung thành với Tổ quốc, có tình yêu quê hương, đất nước cũng sẽ cống hiến hết mình.

Cuối cùng một lần nữa tôi xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, UBMTTQVN, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, đã thống nhất giới thiệu tôi ra ứng cử ĐBQH khoá XIII. Tôi  xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cử tri tỉnh Quảng Ngãi đã tin tưởng, cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của tôi, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành trọng trách của đại biểu nhân dân trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Đinh Thị Phương Lan
(Phó Ban Dân tộc
tỉnh Quảng Ngãi)
TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh:  VÕ TUẤN NHÂN         Nam
- Họ và tên thường gọi:  VÕ TUẤN NHÂN
- Sinh ngày 06 tháng 03 năm 1963.
- Quê quán: Xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi cư trú: 06 Nguyễn Năng Lự, tổ dân phố 06, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi.
- Số CMND: 212569197; Ngày cấp: 02/02/2010;
  Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc: Kinh        Tôn giáo: Không.
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ.
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học; Cao cấp Lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
- Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/10/1988;     Ngày chính thức: 20/10/1989.
- Trình trạng sức khỏe: Bình thường.
- Khen thưởng: Huân chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ” của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Kỷ luật: Không.
- Là đại biểu Quốc hội khóa XII.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999 - 2004.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH chuyên trách và được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Trước hết cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành về sự giúp đỡ của các đồng chí và quý vị cử tri tỉnh nhà trong suốt quá trình công tác 25 năm và nhiệm kỳ vừa qua.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Nếu được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ, tôi tự thấy mình phải đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết của mình làm tròn trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội. Tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phát huy kinh nghiệm sau một nhiệm kỳ vừa qua đã làm ĐBQH chuyên trách; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Chúng tôi sẽ cùng với tập thể Quốc hội đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các chức năng cơ bản của Quốc hội là: Lập pháp; Giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, vì mục tiêu: Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh.

Ngoài việc thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến những nội dung trong Chương trình hành động của mình gồm 5 điểm chủ yếu sau:

Một là, Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Do vậy tôi thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri dưới nhiều hình thức, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp kịp thời giải quyết những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thông qua ý kiến của nhân dân sẽ giúp cho chúng tôi có thêm thông tin, kiến thức để nghiên cứu, xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai là, dành thời gian nghiên cứu xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng lập pháp, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhân dân.

Ba là, Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội. Nếu được làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan của Quốc hội và tập thể Quốc hội thực hiện tốt công tác giám sát, góp phần chấn chỉnh việc thi hành pháp luật phải nghiêm minh và ngày càng hoàn thiện.

Bốn là, Tôi sẽ tiếp tục phản ánh với Quốc hội và Chính phủ để hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp đối với các vấn đề như: Bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thiện chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng; gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện đời sống nhân dân; chính sách đối với người có công; chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã phường, những người hưởng lương hưu… còn những bất cập, chưa thỏa đáng.

Năm là, tham gia đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng tạo điều kiện để Quảng Ngãi phát triển kinh tế - xã hội với vị trí là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cụ thể là:

- Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển; sớm hoàn thành các công trình trọng điểm như: Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ công nghiệp. Phát triển công nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu cần phải quan tâm sẽ góp phần đề nghị trung ương tiếp tục hỗ trợ để mở rộng, xây dựng KKT Dung Quất trở thành thành phố công nghiệp mở, theo hướng hiện đại.

- Đầu tư xây dựng, phát triển đô thị. Trước hết tập trung đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và mở rộng thành phố Quảng Ngãi theo quy hoạch, để đến năm 2015 đạt chuẩn đô thị loại II, hướng đến trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, xứng đáng là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa- khoa học kỹ thuật của tỉnh.

- Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện cho người nông dân có cuộc sống khá hơn. Tập trung phát triển nông nghiệp, có cơ chế, chính sách phù hợp để bình ổn giá vật tư "đầu vào" cho sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ giống, tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất; tạo "đầu ra" cho sản phẩm nông nghiệp, để người nông dân thực sự có lãi, đảm bảo cuộc sống của nông dân ngày càng được nâng cao. Tiếp tục thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện miền núi theo Nghị quyết 30a/CP.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, để phát triển nông thôn toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường. Bản thân tôi rất quan tâm đến Chiến lược phát triển kinh tế biển. Vì vậy sẽ kiến nghị, tăng cường phối hợp thật tốt với Trung ương để hình thành hành lang kinh tế ven biển, hỗ trợ ngư dân nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; đẩy mạnh phát triển Chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo; Hỗ trợ xây dựng huyện đảo Lý Sơn có kinh tế phát triển mạnh, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

- Tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực; phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa, khoa học công nghệ. Tâp trung đầu tư xây dựng phát triển Trường đại học Phạm Văn Đồng; tạo điều kiện nâng cấp, phát triển của các trường: Cao đẳng Tài chính - Kế toán, Trường trung cấp Y, Trường cao đẳng Nghề cơ giới, Trường đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi và các cơ sở đào tạo khác, để có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cùng với đào tạo, cần tập trung phát triển văn hóa, khoa học và công nghệ, gắn đào tạo nguồn nhân lực với sử dụng và bố trí việc làm để phát huy nguồn nhân lực.

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí và bà con cử tri đã dành tình cảm và sự ủng hộ cho chúng tôi. Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Võ Tuấn Nhân
(Tỉnh ủy viên,
Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi)
TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: SANG THỊ MINH NGỌC           Nữ
- Họ và tên thường gọi:   SANG THỊ MINH NGỌC       
- Sinh ngày  15  tháng  5  năm  1982
- Quê quán: Xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà,
  tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú:  Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà,
   tỉnh Quảng Ngãi.
- Số CMND: 212106880;  Ngày cấp: 25/7/1997; 
  Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc:   Hrê                Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn:  Đại học.
- Trình độ chuyên môn:  Đại học sư phạm Ngữ văn; Sơ cấp lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Giáo viên Trường THPT Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Trường THPT Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                    ; Ngày chính thức: 
- Tình trạng sức khỏe:  Tốt.
- Khen thưởng: Không.                   - Kỷ luật: Không.
- Là đại biểu Quốc hội: Không.       - Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không.
 
  
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

- Kính thưa Quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri
Lời đầu tiên cho tôi gửi đến quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Tôi xin giới thiệu, tôi là Sang Thị Minh Ngọc. Sinh năm 1982, dân tộc: Hrê, giáo viên Trường THPT Sơn Hà, huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi.

Hôm nay tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú và UBMT Tổ quốc VN giới thiệu ứng cử QH khóa XIII. Là một ứng cử viên, tôi đã tìm hiểu về QH. QH là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Đại biểu QH là người được nhân dân trực tiếp bầu ra, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu ra mình, mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong QH.

Kính thưa quý đại biểu, quý vị cử tri, tôi đã tìm hiểu về tình hình kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng các năm qua và được biết tỉnh ta đã đạt được những thành tựu đáng kể.  Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo thuận lợi cho khu vực miền Trung, nhất là việc hình thành Khu Kinh tế Dung Quất và đầu tư xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, đã và đang phát huy tác dụng tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Công tác an ninh, chính trị, quốc phòng ổn định.  Tuy  nhiên bên cạnh những việc đã đạt được, thì ở Quảng Ngãi vẫn còn những hạn chế sau:

- Quy mô nền kinh tế còn nhỏ bé, cơ cấu kinh tế chưa hợp lý.
- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều bất cập, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.
- Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao, nhất là ở các huyện miền núi.
-  Công tác giáo dục còn nhiều hạn chế.
- Công tác chăm sóc sức khỏe chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Kính thưa quý vị đại biểu, toàn thể bà con cử tri. Được giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIII là niềm vinh dự, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu QH khóa XIII, tôi sẽ thực hiện chương trình hành động của mình như sau:

1. Lắng nghe, phản ánh trung thực, đầy đủ và khách quan tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với QH; tham gia đủ các kỳ họp QH; có ý thức bảo vệ quyền lợi của cử tri; thường xuyên theo dõi, đề xuất với các cấp, chính quyền địa phương việc thực hiện nghị quyết của QH.

2. Là một giáo viên, tôi quan tâm nhiều đến sự nghiệp giáo dục: Đề xuất với các ngành, đoàn thể kết hợp với các doanh nghiệp địa phương hỗ trợ đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phục vụ tốt công tác giảng dạy góp phần giảm bớt đóng góp cho phụ huynh học sinh; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, nhất là vấn đề tiền lương với giáo viên mầm non, giáo viên hợp đồng, đề xuất với ngành GD-ĐT vấn đề phân luồng học sinh sau THCS. Quan tâm chính sách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu việc làm cho thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT, góp phần đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH đất nước.

3. Là một ứng cử viên nữ và là người dân tộc thiểu số, tôi rất quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống ngày càng được bình quyền, bình đẳng như nam giới trên mọi phương diện.

4. Bản thân tôi luôn luôn rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và là người giáo viên mẫu mực.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri, trên đây là chương trình hành động của tôi. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể bà con cử tri. Nếu trúng cử đại biểu QH, tôi sẽ thu xếp khoa học công việc gia đình, cơ quan, quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Cuối cùng xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, UBMTTQVN và toàn thể bà con cử tri. Chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc.

Sang Thị Minh Ngọc
(Giáo viên Trường THPT Sơn Hà)
TIỂU SỬ TÓM TẮT
 
 
 
- Họ và tên khai sinh: TRẦN  XI  NOA           Nam
- Họ và tên thường gọi:  TRẦN  XI  NOA
- Sinh ngày  20  tháng  10   năm   1963
- Quê quán: Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành,
   tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú:  Xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành,
  tỉnh Quảng Ngãi.
- Số CMND:  86107882;  Ngày cấp: 15/11/2009;
  Nơi cấp: Quân khu 5.
- Dân tộc:   Kinh.           Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn:        Đại học.
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quân sự - Chỉ huy tham mưu Quân sự địa phương.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 27/01/1986; Ngày chính thức: 27/01/1987.
- Tình trạng sức khỏe:   Tốt.
- Khen thưởng:  Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.
- Kỷ luật:    Không.
- Là đại biểu Quốc hội:     Không.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:     Không.
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Được sự tín nhiệm của cán bộ chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, cử tri nơi cư trú và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), đây là niềm vinh dự rất lớn cho bản thân. Nếu được trúng cử tôi sẽ nỗ lực phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, là cán bộ Quân đội tôi sẽ kiến nghị với Đảng, Chính phủ, mà trước mắt là đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh, gồm tiềm lực về chính trị, tinh thần, tiềm lực về kinh tế - xã hội và tiềm lực về quân sự.

Xây dựng tiềm lực về quân sự vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, sẵn sàng phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước XHCN, bảo vệ nhân dân, kịp thời phòng chống ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý các vụ việc xảy ra ở cơ sở kịp thời, đúng pháp luật; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; xây dựng các công trình nhà máy phục vụ dân sinh trong hòa bình và phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra.

Xây dựng bộ đội địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng chiến đấu và sức cơ động cao; tổ chức huấn luyện diễn tập thực tế sát với tình hình địa phương; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong quân nhân xứng danh Anh bộ đội Cụ Hồ; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên phối hợp với các đơn vị của Bộ, Quân Khu đăng ký phúc tra, tổ chức biên chế sắp xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp Quân Sự, bảo đảm động viên huấn luyện, kiểm tra đạt 90 đến 95% quân số và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm.

- Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ "vững mạnh và rộng khắp" với phương châm "ở đâu có nhân dân thì ở đó có Dân quân tự vệ", có tỷ lệ hợp lý theo Luật Dân quân tự vệ; phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở thôn, xã, cơ quan, đơn vị.

Dù được trúng cử hay không trúng cử vào Đại biểu Quốc hội khóa XIII nhưng được sự tín nhiệm giới thiệu của các cấp là niềm vinh dự tự hào, là nguồn động viên to lớn để tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của Quân đội.

Trần Xi Noa
(Phó TMT - Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi)
TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN CAO PHÚC    Nam
- Họ và tên thường gọi:  NGUYỄN CAO PHÚC
- Sinh ngày  02  tháng  7   năm   1970.
- Quê quán: Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ,
  tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú : Tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số CMND: 211254149;  Ngày cấp: 29/8/2002;  Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn:  Thạc sĩ.
- Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ  Kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng; Cử nhân chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/02/1997; Ngày chính thức: 4/02/1998.
- Tình trạng sức khỏe:   Tốt.
- Khen thưởng:
- Kỷ luật:   
- Là đại biểu Quốc hội:    
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt nhiều thành tựu hết sức quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên phát triển chưa bền vững; một số vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân vẫn chưa được giải quyết kịp thời, nên ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ của Quốc hội trong thời gian đến là nặng nề, yêu cầu người đại biểu phải tâm huyết và nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước.   

Tôi được cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu, được UB Mặt trận TQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIII, thì đây là một vinh dự rất lớn đối với tôi. Bản thân sẽ cố gắng hết sức mình, để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri trong tỉnh.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi sẽ hướng hoạt động của mình vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đối với công tác xây dựng luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước: Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của Quốc hội, có vai trò quyết định và định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước và an ninh quốc gia. Để làm tốt công tác này, tôi sẽ nỗ lực nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng, nắm bắt  thực tiễn ở cơ sở; đồng thời tranh thủ trí tuệ và ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các tổ chức chính trị - xã hội để cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có những đóng góp trong diễn đàn Quốc hội, góp phần xây dựng luật pháp phù hợp với thực tiễn cuộc sống, tạo hành lang pháp lý kích thích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế và cơ bản là, điều hành đất nước theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời những vấn đề quan trọng của đất nước cũng được quyết định trên cơ sở lợi ích của đại đa số nhân dân, phù hợp với lợi ích kinh tế - chính trị và an ninh quốc gia, có sức lan tỏa nhằm tạo điều kiện giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

- Đối với chức năng giám sát tối cao: Đây là cơ sở để đánh giá hiệu quả của công tác xây dựng luật, xây dựng chính sách và kết quả tổ chức thực hiện của các cơ quan thực thi, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong việc tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả của chính sách. Đồng thời qua giám sát sẽ phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu chính đáng và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Để làm tốt công tác này, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Trên cơ sở đó thu thập thông tin, phát hiện những vấn đề nảy sinh, bất cập trong cuộc sống, phản ánh đến cấp có thẩm quyền và tham gia trong việc giám sát tối cao; thường xuyên chuyển tải đến Quốc hội những nguyện vọng của cử tri trong tỉnh, mà trọng tâm là các yêu cầu của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa…

- Nếu được là đại biểu đại diện cho cử tri của tỉnh Quảng Ngãi tôi cũng quan tâm đến 4 vấn đề trọng tâm sau:

Một là, tích cực xây dựng và theo dõi việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó chú trọng 3 chương trình trọng điểm là phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Hai là, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh ta còn khá cao, bên cạnh đó thời tiết diễn biến bất thường, tình trạng lạm phát… đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là nông dân. Vì vậy, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến các chính sách và giải pháp giảm thiểu rủi ro trong nông nghiệp, chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm ở nông thôn. Đồng thời, cơ cấu lại cây trồng theo định hướng thị trường gắn với công nghiệp chế biến, nhằm tạo sự cạnh tranh về giá và giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn... Ngoài ra, tôi sẽ có ý kiến với Trung ương và tỉnh tập trung xây dựng chính sách, bố trí nguồn lực để giải quyết những yêu cầu của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong tình hình mới và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ba là, Quảng Ngãi là một trong những địa phương có lượng người có công lớn nhất nước. Vì vậy tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ các đối tượng, theo dõi tình hình thực hiện chế độ chính sách người có công cách mạng, kịp thời kiến nghị giải quyết những bất cập, để chính sách người có công đúng với ý nghĩa của nó là tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước.

Bốn là, tôi quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính, luôn lắng nghe dư luận trong quần chúng, nhất là một số lĩnh vực nhạy cảm để cùng các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát; kiến nghị xử lý kiên quyết các hành vi lãng phí, tham nhũng, cửa quyền, tiêu cực, nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân, cho doanh nghiệp…

Tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri trong tỉnh, tạo điều kiện để chương trình hành động trên được thực thi trong toàn bộ thời gian hoạt động của Quốc hội khóa XIII, góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước và quê hương Quảng Ngãi.

  Nguyễn Cao Phúc
(Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ,
tỉnh Quảng Ngãi)
 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
- Họ và tên khai sinh: TRỊNH ĐÌNH THẠCH        Nam
- Họ và tên thường gọi: TRỊNH ĐÌNH THẠCH   
- Sinh ngày  10  tháng  9   năm   1965
- Quê quán: Xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh,
 tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú:  Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh,
  tỉnh Quảng Ngãi.
  - Số CMND:  86393391; Ngày cấp: 15/11/2009;
    Nơi cấp: Quân khu V.
- Dân tộc:   Kinh.  Tôn giáo:  Không.
- Trình độ học vấn:    Đại học.
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Quân sự-Chỉ huy tham mưu Binh chủng hợp thành.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/11/1986; Ngày chính thức:  20/11/1987.
- Tình trạng sức khỏe:   Tốt.
- Khen thưởng: HCCC hạng Nhất năm 1995 hoàn thành XSNV Quốc tế Campuchia.
- Kỷ luật:    Khiển trách Đảng năm 1998  (Chấp hành thời gian nghỉ Tết).
- Là đại biểu Quốc hội:    Không.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:    Không.
  
 
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên Trịnh Đình Thạch (sinh năm 1965), hiện nay là Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh. Được sự tín nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII - Đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ lớn lao của bản thân tôi trước cử tri toàn tỉnh.

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sơn Tịnh Anh hùng, nối tiếp truyền thống quê hương và gia đình tôi tham gia vào Quân đội nhân dân Việt Nam khi vừa tròn 18 tuổi. Trong suốt chặng đường quân ngũ, tôi luôn nỗ lực tự giác phấn đấu rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt. Dù ở chiến trường Campuchia khói lửa, Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió hay ở Quảng Nam, Quảng Ngãi - khúc ruột miền Trung, tôi luôn nguyện "Vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ". Những năm tháng trong quân ngũ đã cho tôi nhiều cơ hội để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, được gần gũi, đồng cảm và chia sẻ với cuộc sống của nhân dân.

Hôm nay tôi rất vinh dự được đứng trước đông đảo cử tri để gặp gỡ,  lắng nghe và trao đổi thông tin đến bà con cử tri về chương trình hành động cụ thể, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIII.

Kính thưa bà con!
Bản thân tôi dẫu chưa từng một lần trong đời trở thành đại biểu Quốc hội, nhưng được đào tạo và bằng sự nỗ lực tự học hỏi, tìm hiểu tôi nhận thức rằng: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quốc hội có các chức năng: Lập pháp; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của đất nước.

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quy định: "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân". Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: "Gốc có vững thì cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy để làm tròn nhiệm vụ mà cử tri giao phó, tôi cần phải tiếp tục gần dân, hiểu dân hơn, lắng nghe và có tiếng nói thay mặt nhân dân cả nước (có cử tri Quảng Ngãi), kịp thời phản ánh đến Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của dân. Với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ và tấm lòng vì dân, vì nước, tôi mong muốn được trở thành đại biểu Quốc hội khoá XIII, để phục vụ nhân dân nhiều hơn nữa.

Tôi rất vui mừng nhận thấy hiện nay tình hình kinh tế - xã hội có mức tăng trưởng khá; quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững. Đời sống của đại bộ phận nhân dân đã được cải thiện. Đặc biệt từ khi Khu Kinh tế Dung Quất đi vào hoạt động, trong đó mũi nhọn là Nhà máy Lọc dầu số 1 thì Quảng Ngãi đã trở thành một trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu ngân sách, với hơn 15 nghìn tỷ đồng năm 2010. Vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, nhất là nhân dân miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm hơn; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên Quảng Ngãi vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, thách thức đang đặt ra, cần phải có những phương hướng giải quyết đúng đắn như: Tình trạng sách nhiễu, lãng phí, bệnh "giấy tờ" vẫn còn xảy ra; cơ sở hạ tầng chưa tương xứng với yêu cầu phát triển; đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi còn gặp khó khăn; thiên tai, mất mùa, đầu ra cho nông sản bấp bênh; ngư dân liên tục phải hứng chịu nhiều rủi ro khi hành nghề trên biển… Những bức xúc này Quốc hội, Nhà nước và chính quyền tỉnh đã có nhiều giải pháp để giải quyết, song vẫn chưa thực sự đáp ứng mong mỏi của cử tri.

Kính thưa bà con cử tri!

Từ khi tham gia và cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, bản thân tôi luôn xác định dù ở đâu, trên cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều đó đã thể hiện trong cuộc đời quân ngũ gần 30 năm của tôi. Trưởng thành từ trong khói lửa, thực tiễn đã giúp tôi lớn lên bên cạnh những người đồng chí đồng đội không quản ngại hy sinh, gian khổ để cho đất nước được thanh bình. Do đó tôi sống và làm việc không những cho tôi, cho mọi người, mà còn cho đồng đội đã ngã xuống. Nếu bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XIII, tôi sẽ có điều kiện để cống hiến, phục vụ nhân dân nhiều hơn.

* Khi trở thành đại biểu Quốc hội, Tôi sẽ cùng với tập thể Quốc hội và nhân dân cả nước tích cực đấu tranh phòng chống tham  nhũng, tệ quan liêu, cửa quyền, lãng phí, sách nhiễu nhân dân, từng bước xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn mình"; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, các dự án hiệu quả kinh tế cao, nhất là vùng nông thôn, miền núi,  hải đảo; thực hiện tốt hơn các chính sách cho người lao động; tham gia chỉ đạo xoá hộ đói, giảm hộ nghèo; thực hiện tốt Nghị quyết Tam nông của Chính phủ.

Là cán bộ trong Quân đội, thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương, bản thân tôi sẽ tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân; trực tiếp xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ của tỉnh vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của quân đội, tập trung nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, địch hoạ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân các vùng bị bão lũ khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống; luôn nêu cao cảnh giác, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Kính thưa bà con cử tri!

Trong khoảng thời gian cho phép, tôi chỉ trình bày, trao đổi những vấn đề cơ bản chủ yếu trong chương trình hành động của mình khi trở thành đại biểu Quốc hội khoá XIII, chắc chắn chưa đáp ứng hết yêu cầu, nguyện vọng của bà con cử tri. Tuy nhiên với bản lĩnh và tính trung thực thẳng thắn của người lính Cụ Hồ, bà con cử tri hãy tin tưởng giao trọng trách lớn lao này cho tôi. Tôi sẽ phấn đấu làm tròn trách nhiệm của mình trước cử tri cả nước, của tỉnh Quảng Ngãi. Chúng ta hãy tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trên cơ sở nền tảng Hiến pháp và pháp luật.

Xin cảm ơn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, uỷ ban bầu cử các địa phương đã tổ chức cho tôi được gặp gỡ, được bày tỏ tình cảm và trách nhiệm của mình trước đông đảo cử tri.
Xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm, chia sẻ và góp ý.
    Trịnh Đình Thạch
(Phó Chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi)
 
 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

 
 - Họ và tên khai sinh: NGUYỄN TRUNG             Nam
- Họ và tên thường gọi:   NGUYỄN TRUNG
- Sinh ngày  10  tháng  10   năm   1958.
- Quê quán: Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa,
tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú:  Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa,
 tỉnh Quảng Ngãi.
- Số CMND: 210023021;  Ngày cấp: 07/02/2007; 
  Nơi cấp: CA tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc:   Kinh.   Tôn giáo:    Không.
- Trình độ học vấn:        Đại học.
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 19/4/1993; Ngày chính thức:  10/5/1994.
- Tình trạng sức khỏe:   Tốt.
- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010.
- Kỷ luật:    Không.
- Là đại biểu Quốc hội:   Không.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:     Không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi chân thành cám ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và toàn thể bà con cử tri đã tạo cơ hội cho bản thân Tôi tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XIII. Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, Tôi xin hứa, sẽ phấn đấu hết sức mình để không phụ lòng bà con cử tri của tỉnh, thường xuyên lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của bà con cử tri, kịp thời báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đóng góp tích cực vào chương trình nghị sự của Quốc hội về xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước.   

Tôi làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất, nơi mà Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao nhiệm vụ rất nặng nề: Đầu tư phát triển để hình thành thành phố công nghiệp, Trung tâm lọc hóa dầu Quốc gia, trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ Cảng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (với các đô thị Vạn Tường, Dốc Sỏi, Châu Ổ, Bình Long) và giữ vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng.

Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển Khu Kinh tế Dung Quất đến năm 2025 là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị và nông lâm nghiệp. Trong đó trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất và công nghiệp nặng với các ngành chủ đạo: Luyện cán thép, đóng tàu biển và các ngành công nghiệp khác, gắn với việc khai thác cảng biển nước sâu Dung Quất, sân bay Chu Lai, với trách nhiệm là Phó ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất, Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn cùng với tập thể lãnh đạo Ban đề xuất với Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả một số lĩnh vực sau đây: Hoàn thành và trình các cấp có thẩm quyền đề án thành lập Thành phố Dung Quất trực thuộc tỉnh. Từ đó giải quyết các bất cập hiện nay, tạo sự thống nhất giữa quản lý kinh tế và quản lý xã hội; thay mô hình Ban quản lý hiện nay bằng mô hình chính quyền gắn kết giữa quản lý với chế tài, giữa quản lý đầu tư với quản lý hành chính lãnh thổ, giữa quản lý công nghiệp dịch vụ đô thị nông thôn trong quá trình phát triển với mục tiêu là: Tạo động lực và liên kết vùng; phát triển cơ sở lọc hóa dầu hiện có thành trung tâm lọc hóa dầu quốc gia; có cơ chế tài chính phù hợp để nâng cấp hạ tầng kinh tế xã hội, giải quyết các yêu cầu an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Triển khai thực hiện mạnh mẽ quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Dung Quất từ 10.300 ha lên 45.332 ha, tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt là lĩnh vực hóa dầu; kêu gọi đầu tư các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác cảng biển nước sâu Dung Quất, đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước; góp phần tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; từng bước giải quyết việc làm cho người lao động và giải quyết các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội, phát triển giáo dục y tế văn hóa, an ninh quốc phòng.

Đề xuất cơ chế tài chính đặc thù cho tỉnh Quảng Ngãi trong những năm đầu Nhà máy Lọc dầu vận hành, tạo nguồn đầu tư  khá để phát triển cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế Dung Quất và của tỉnh. Trong đó tập trung vào hạ tầng khung tạo động lực và phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xây dựng các khu dân cư đồng bộ về hạ tầng, các điều kiện cần thiết để nhân dân có đời sống tốt hơn.

Phối hợp chặt chẽ với các ngành, bằng nhiều biện pháp cụ thể và  cùng  với chính sách của Trung ương, của tỉnh tập trung tạo việc làm cho con em các hộ dân trong diện giải tỏa, di dời và thu hút người lao động là con em người Quảng Ngãi có trình độ, năng lực về làm việc tại khu kinh tế, từng bước làm chủ các nhà máy và xí nghiệp (kể cả các nhà máy có công nghệ hiện đại).

Cùng với các ngành chức năng xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất tại Khu Kinh tế Dung Quất yên tâm và ngày càng phát triển.
Trong điều kiện cụ thể, thực tế sẽ có nhiều khó khăn phức tạp, bản thân tôi sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Nguyễn Trung
(Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất) 
TIỂU SỬ TÓM TẮT
 
 
 
- Họ và tên khai sinh:    HỒ THỊ VÂN          Nữ
- Họ và tên thường gọi:   HỒ THỊ VÂN
- Sinh ngày  12  tháng  02  năm  1983
- Quê quán: Xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà,
  tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi cư trú: Xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng,
   tỉnh Quảng Ngãi.
- Số CMND: 212171088;  Ngày cấp: 09/8/2006; 
   Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi.
- Dân tộc: Cor        Tôn giáo: Không.
- Trình độ học vấn:  Đại học.
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Sư phạm Ngữ văn; Sơ cấp lý luận chính trị.
- Nghề nghiệp, chức vụ:  Bí thư Đoàn trường, giáo viên Trường THPT Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nơi làm việc:  Trường THPT Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:                     ; Ngày chính thức:
- Tình trạng sức khỏe:   Tốt.
- Khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010); Giải Nhì - Hội thi GVDG cấp trường năm học 2010 - 2011.
- Kỷ luật:    Không.
- Là đại biểu Quốc hội:         Không.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân:           Không.
 
 
 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 Kính thưa quý vị cử tri!

Trước hết cho phép tôi kính gửi lời cảm ơn chân thành đến cử tri nơi tôi công tác và cư trú, cảm ơn UBMTTQVN tỉnh đã hiệp thương, giới thiệu tôi ứng cử ĐBQH khóa XIII.

Tôi tên là: Hồ Thị Vân, hiện là giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT Tây Trà, huyện Tây Tra, tỉnh Quảng Ngãi.
Là một ứng cử viên, tôi đã tìm hiểu và nhận thức được: Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, là cơ quan duy nhất có chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết sách những vấn đề trọng đại của quốc gia. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra, là cầu nối quan trọng giữa nhân dân và chính quyền.

Qua quá trình tìm hiểu và theo dõi, tôi cũng được biết: Nền kinh tế nước ta những năm qua đã có bước phát triển đáng kể, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm… Với  tỉnh ta, 5 năm qua cũng là một chặng đường đáng ghi nhớ. Các chỉ số về tăng trưởng kinh tế, kết quả phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế đều đạt được kết quả khả quan. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo kịp thời... Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu đó, cả nước và tỉnh ta đang gặp không ít khó khăn, thử thách. Trước những thách thức và vận hội mới, tôi cho rằng: Trách nhiệm thuộc về mỗi công dân Việt Nam và tiếng nói của quần chúng nhân dân là vô cùng cần thiết, để chúng ta tiếp tục gặt hái những thành tựu trong những chặng đường tiếp theo.

Được ứng cử đại biểu Quốc hội là niềm vinh dự và cũng là một trọng trách lớn đối với một giáo viên trẻ như tôi. Tham gia ứng cử lần này, tôi mong muốn trở thành cầu nối để mang tất cả những trăn trở, tâm tư mà tôi đã lắng nghe được, cảm nhận được từ nhân dân, đến với chính quyền và mang những tiếng nói, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào ĐBQH khóa XIII, tôi sẽ có điều kiện tập trung quan tâm đến một số vấn đề sau:

1. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, luôn nêu cao tinh thần dân chủ, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Quốc hội và cử tri; cùng gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn tu dưỡng, rèn luyện bản thân trên nhiều phương diện, để xứng đáng với sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri.

2. Cùng với đoàn đại biểu QH của tỉnh thông qua các kỳ họp, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn những vấn đề liên quan đến chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đào tạo tay nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt là các chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững cho các huyện miền núi, các chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, người có thu nhập thấp, các chính sách hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống trước những biến động về giá cả như hiện nay.

3. Là một giáo viên, tôi xin được chia sẻ niềm vui mừng trước những thành tựu mà ngành giáo dục- đào tạo đã đạt được trong những năm qua. Tuy nhiên với một ngành được xem là "quốc sách", tôi cho rằng tình hình giáo dục nước ta,  tỉnh ta còn rất nhiều vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ có cơ hội được chia sẻ, bày tỏ với các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước về việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho ngành giáo dục- đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục; tham gia ý kiến về những biện pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, về chế độ đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên có thâm niên cao, giáo viên dạy giỏi, giáo viên công tác ở các huyện miền núi, hải đảo, vùng khó khăn; các chính sách hỗ trợ học tập cho học sinh- sinh viên người dân tộc thiểu số, học sinh - sinh viên thuộc hộ nghèo.

4. Sau một thời gian hoạt động và làm công tác thanh niên, tôi có không ít những băn khoăn, trăn trở và mong muốn được sẻ chia với các cấp lãnh đạo liên quan về vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên; vấn đề môi trường xã hội thật sự lành mạnh để tuổi trẻ thể hiện tối đa sự năng động, sáng tạo của mình và cống hiến nhiều hơn nữa trí tuệ, sức lực cho xã hội.

5. Là một nữ ứng cử viên, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới và những chính sách đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh neo đơn…
Kính thưa quý vị!

Tôi tự hào khi được mang họ Bác Hồ, được sinh ra và lớn lên trên quê hương quật khởi kiên trung và là một người con của đất mẹ Núi Ấn ngoan cường. Gia đình và quê hương đã cho tôi niềm tin, nghị lực và niềm tự hào. Trong tôi có ngọn lửa nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị cử tri để tôi có thêm cơ hội được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ Thị Vân
(Giáo viên Trường THPT Tây Trà)
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201105/Tom-tat-tieu-su-qua-trinh-cong-tac-va-chuong-trinh-hanh-dong-cua-cac-ung-cu-vien-dai-bieu-Quoc-hoi-1992535/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới
Các nhà lãnh đạo Nhật Bản đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; cho rằng chuyến thăm đã góp phần quan trọng nâng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới.
,
,
,