,
Cập nhật lúc 09:37, Wednesday, 13/10/2010

Phát huy truyền thống 80 năm công tác dân vận của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới

* Trần Ngọc Căng- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi

(QNg)- Cách đây tròn 80 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và Aùn nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Nghị quyết ghi rõ: Trong các đảng bộ phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động như: Công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, Mặt trận phản đế. Cũng từ đây, hệ thống các ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng được thành lập gồm: Ban Công vận, Ban Thanh vận, Ban Nông vận, Ban phụ vận, Ban Quân đội vận (địch vận) và Mặt trận phản đế làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng từ các quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ngày 31/8/1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết về xây dựng đảng đoàn, xây dựng các ban chuyên môn của Đảng, trong đó có Ban Dân vận. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo "Dân vận", đăng trên báo Sự thật, đây có thể coi  như là cương lĩnh về công tác dân vận của Đảng. Chính vì vậy, ngày 14/10/1999, Bộ Chính trị đã quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm là ngày Dân vận cả nước.

Trải qua 80 năm, công tác dân vận luôn được Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ có vai trò quan trọng và có ý  nghĩa chiến lược. Xuất phát từ nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nên từ khi ra đời, Đảng đã thông qua công tác dân vận để tổ chức, tập hợp lực lượng nhân dân tham gia sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính nhờ biết dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Đảng đã tổ chức lực lượng, vận động nhân dân thành sức mạnh to lớn và rộng khắp với đủ thành phần, giai cấp để phát động các phong trào quần chúng cách mạng như: Phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931); phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936 - 1939); phong trào phản đế (1939 - 1941) và đỉnh cao là Cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công đưa đất nước Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc, tự do, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội cùng với sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trong suốt 30 năm trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975), với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do", công tác vận động quần chúng đã góp phần tuyên truyền, vận động, tổ chức những phong trào cách mạng rộng lớn; động viên sức người, sức của, huy động sức mạnh của toàn dân tộc làm nên những chiến thắng vẻ vang, những chiến công hiển hách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối, đưa đất nước tiến lên chủ  nghĩa xã hội. Thắng lợi đó cũng là thắng lợi của đường lối mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự  nghiệp kháng chiến kiến quốc theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hành những công việc nên làm,  những công việc Chính phủ và đoàn thể đã  giao cho".

Sau khi đất nước giành được độc lập hoàn toàn, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân vận trong thời kỳ này đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước cùng hợp sức chung tay thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng đã chú trọng chỉ đạo đổi mới công tác dân vận cho kịp với yêu cầu của thời kỳ cách mạng lúc bấy giờ; đó là công tác dân vận tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Đánh giá được tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ này, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) ban hành Nghị quyết 08B-NQ/HNTW, ngày 27/3/1990 "Về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân" đã tạo ra sự chuyển mới về tư tưởng, nội dung và phương thức vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị trong tình hình mới, góp phần  tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Kế thừa các quan điểm chỉ đạo về công tác vận động quần chúng của Đảng, tại Đại hội VII, Đảng đã xác định phải xây dựng cơ chế để thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đối với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với chủ đề "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đảng tiếp tục chỉ rõ "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội". Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, hội nghị Trung ương lần thứ VII đã ban hành 03 nghị quyết quan trọng: Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo.

Đại hội X của Đảng tiếp tục nhấn mạnh "Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng đảng". Sau Đại hội X, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận như: Nghị quyết về công tác đối với cán bộ nữ; về công tác thanh niên; về giai cấp công nhân; về đội ngũ trí thức và về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  Cũng xuất phát từ quan điểm chỉ đạo đổi mới công tác dân vận trong thời kỳ CNH, HĐH, ngày 25/02/2010, Bộ Chính trị (khóa X) đã ra Quyết định số 290-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với công tác dân vận, quy chế cũng nhằm làm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đại đoàn kết toàn dân thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước.

Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống dân vận, Đảng thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Ngày 8/5/2009, Ban Bí  thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 222-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, làm rõ chức năng, nhiệm vụ; từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ dân vận đủ  năng lực, trình độ làm tốt việc tổ chức, tập hợp quần chúng nhân dân thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Kiên cường, bất khuất, dũng cảm trong đấu tranh là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Nhân dân Quảng Ngãi vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, lao động cần cù, sáng tạo. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, các tổ chức quần chúng như Nông hội, Công hội đỏ, Cứu tế đỏ được xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các cuộc biểu tình, rải truyền đơn của quần chúng nhân dân các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Tư Nghĩa diễn ra sôi nổi và ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù các cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu nhưng quần chúng nhân dân vẫn tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, tìm cách bảo vệ, che chở những người cộng sản.

Trong điều kiện đầy khó khăn, gian khổ, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng; đồng thời vận động thành lập các đoàn thể cứu quốc như: Công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, tự vệ cứu quốc để tiến hành cuộc khởi nghĩa Ba Tơ thắng lợi và phát động cuộc khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 16/8/1945.

Sau khi giành được chính quyền, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến hành xây dựng và củng cố chính quyền. Cùng với đó, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, nông dân cứu quốc, công nhân cứu quốc phát triển rộng rãi và hình thành ban chấp hành các cấp, dưới sự lãnh đạo của Đảng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia củng cố chính quyền còn non trẻ. Một lần nữa Đảng và nhân dân lại sát cánh bên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức mới.

Trong kháng chiến chống Pháp, tỉnh Quảng Ngãi là vùng đất tự do, Đảng lãnh đạo nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia sản xuất, xây dựng lực lượng hậu phương, phục vụ tiền tuyến, ủng hộ cho kháng chiến. Trong chiến tranh cũng như trong thời bình, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân vẫn ngày càng được gắn kết. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhân dân chịu cảnh "một cổ hai tròng" muôn vàn khó khăn, song những người cách mạng vẫn vượt mọi gian khổ hiểm nguy, đi sâu đi sát để tuyên truyền, giáo dục quần chúng, giữ vững niềm tin cách mạng cho quần chúng, hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống địch; từ đó nhân dân càng thương yêu, quý mến những người cộng sản, ra sức che chở, bảo vệ cán bộ cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những cuộc nổi dậy diệt trừ bọn ác ôn, chống Mỹ - Diệm liên tiếp nổ ra nhiều nơi và giành được thắng lợi như: Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, chiến thắng Ba Gia, chiến thắng Vạn Tường đã cổ vũ cho phong trào đấu tranh của nhân dân ngày càng mạnh mẽ làm cơ sở để tiến đến cuộc tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 24/3/1975.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về công tác dân vận, trong nhiều năm qua công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi đã được triển khai với nhiều nội dung phong phú và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH; giữ vững an ninh chính trị ở địa phương. Tham mưu cho cấp ủy xây dựng các chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác dân vận; về công tác tôn giáo; công tác phụ nữ, công tác thanh niên, giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; ban hành và triển khai thực hiện các Đề án về xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng lực lượng cốt cán trong chức sắc, tín đồ tôn giáo; chỉ đạo mặt trận, các hội, đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức phát động nhiều phong trào hành động cách mạng như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào "Quỹ vì người nghèo"; phong trào thanh niên tình nguyện, hiến máu nhân đạo; nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; cựu chiến binh gương mẫu, tích cực đấu tranh chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội; công nhân, viên chức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương; cùng các hoạt động hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận trong các lực lượng vũ trang… đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho quần chúng nhân dân. Có thể nói, công tác dân vận đã thực sự góp phần làm cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng được củng cố và tăng cường.

Ôn lại truyền thống 80 năm của lịch sử công tác dân vận, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và phong trào thi đua "Dân vận khéo" để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân  nhằm phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chăm lo xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng bền chặt, tạo thành động lực vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Mặt trận, các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương./.
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201010/Phat-huy-truyen-thong-80-nam-cong-tac-dan-van-cua-dang-tiep-tuc-thuc-hien-tot-cong-tac-dan-van-trong-thoi-ky-moi-1962127/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,