,
Cập nhật lúc 14:57, Sunday, 07/02/2010

CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã chuyển từ nhận thức sang hành động...

 
 
(QNg) -  Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Khoa - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh cho rằng, sau 3 năm Quảng Ngãi triển khai thực hiện Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang... Cuộc vận động đã chuyển từ nhận thức sang hành động và có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

*PV: Đồng chí cho biết những kết quả sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động?

* Đồng chí Cao Khoa: Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cấp ủy, ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo việc triển khai học tập các chuyên đề trong từng năm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, đầu tiên để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Vì vậy, việc triển khai học tập các chuyên đề của Cuộc vận động trong 3 năm qua (2007 - 2009) cơ bản nghiêm túc và đạt kết quả.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang dự học các chuyên đề đạt tỷ lệ khá cao (trong đảng đạt 93,4%). Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi học các chuyên đề đã viết bản thu hoạch cá nhân và bản đăng ký làm theo, tự liên hệ đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc, đề ra hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân. Riêng năm 2009 có 89,03% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau khi học các chuyên đề đã viết bản đăng ký làm theo và thông qua chi bộ, cơ quan; trong đó nhiều chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản đăng ký làm theo.

Về nhận thức, qua học tập các chuyên đề, viết bản thu hoạch, bản đăng ký làm theo của cá nhân và thực hiện nội dung Cuộc vận động của từng năm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; hiểu rõ hơn sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, đã củng cố thêm niềm tin và nâng cao hơn ý thức, trách nhiệm tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; ý thức tự phê bình và phê bình, tinh thần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong xã hội, đại đa số các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ hơn và tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động. Qua đó, đã có tác động tích cực đến việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
 
*PV: Theo đồng chí, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Cuộc vận động có những tác động tích cực nào đến đời sống chính trị - xã hội?

*Đồng chí Cao Khoa: Như tôi đã nói, tác động của Cuộc vận động đã làm chuyển biến tích cực từ nhận thức sang hành động làm theo trong mỗi tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Theo đó, các cấp, các ngành đã coi trọng việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý những tiêu cực, vi phạm xảy ra; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tinh thần tự phê bình và phê bình, nhận khuyết điểm, phấn đấu khắc phục những yếu kém của tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị, địa phương, của cán bộ, đảng viên tiến bộ hơn trước.

Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có chuyển biến tích cực; tính dân chủ, công khai được mở rộng; tinh thần trách nhiệm tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị; ý thức trách nhiệm đối với công việc, ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện 867 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được bình xét từ chi, đảng bộ cơ sở. Hầu hết điển hình cá nhân tiêu biểu là những công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nội dung làm theo của tập thể và cá nhân tập trung vào chủ đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sản xuất, kinh doanh giỏi vươn lên thoát nghèo; sửa đổi lối làm việc; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công việc, ý thức phục vụ nhân dân … Đặc biệt, tác động của Cuộc vận động đến công tác xây dựng Đảng là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng TCCSĐ và đảng viên được nâng lên.

*PV: "Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện Cuộc vận động còn mang tính hình thức"; đồng chí có ý kiến gì về nhận định này?


Đồng chí Cao Khoa: Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh vừa tổ chức tổng kết năm 2009 và sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chỉ ra một số tồn tại và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động. Ở đây tôi chỉ đề cập 3 tồn tại, hạn chế gần với nhận định trên.

- Một là, việc xây dựng kế hoạch làm theo trong từng năm theo từng chủ đề ở không ít địa phương, cơ quan còn chưa cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thiếu chủ động, chưa sáng tạo trong cách làm, còn ỷ lại, trông chờ hướng dẫn của cấp trên.

- Hai là, cấp ủy, ban chỉ đạo các cấp, nhất là cơ sở chưa chú trọng đúng mức việc xây dựng mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Cuộc vận động để nhân rộng.

- Ba là, một số tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo do nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tác động và tầm quan trọng của Cuộc vận động nên chưa tự giác học tập, thiếu gương mẫu trong thực hiện nội dung Cuộc vận động. Cá biệt vẫn có cấp ủy vi phạm kỷ luật; đảng viên, cán bộ, công chức vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng đến uy tín, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

*PV: Thực hiện Cuộc vận động năm 2010 sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu nào, thưa đồng chí?

*Đồng chí Cao Khoa: Năm nay chúng ta vừa kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị rà soát, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện các chuyên đề Cuộc vận động của từng năm, nhất là của năm 2009 với chủ đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", vừa tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chuyên đề Cuộc vận động năm 2010: "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"" gắn với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp ... Cuộc vận động sẽ tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới, sâu sắc và thiết thực hơn, phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện nay.

*PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Toàn (thực hiện)
http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201002/Cuoc-van-dong-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh-da-chuyen-tu-nhan-thuc-sang-hanh-dong-1928204/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,