,
Cập nhật lúc 11:45, Saturday, 17/10/2009

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng - UV Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:

Kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ trọng tâm của ngành kiểm tra đảng thời gian đến


 

 

(QNg) - Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2009) và thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành,  phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đỗ Tiến Dũng. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

 P.V: Khái quát về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm 2009 của UBKT các cấp, đồng chí đề cập đến những lĩnh vực nào?

 Đ/c Đỗ Tiến Dũng: Đối với UBKT các cấp trong tỉnh, nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; tham mưu giúp cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao và công tác xây dựng ngành. Ở đây, tôi chỉ đề cập đôi nét về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và tham mưu giúp cấp uỷ, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao.


Trong 9 tháng qua, trong công tác kiểm tra đảng viên, kể cả cấp uỷ viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 67 đảng viên và 52 tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 65 đảng viên  và 50 tổ chức đảng vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm trong đơn vị; vi phạm Điều lệ Đảng...

Đến nay đã thi hành kỷ luật 15 đồng chí và 2 tổ chức đảng. Ngoài ra, công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng... được UBKT các cấp thực hiện khá nghiêm túc. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng qua của UBKT các cấp có nhiều tiến bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

UBKT các cấp đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng, giúp cấp uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng với nội dung chủ yếu là kiểm tra, giám sát Nghị quyết Trung ương 5 "về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị"; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020"; việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2008; Nghị quyết Trung ương 5 "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng" và các hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác giám sát của Đảng và việc thực hiện quy chế của cấp uỷ, thực hiện những điều đảng viên không được làm...

UBKT Tỉnh uỷ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 31-CTr/TU ngày 20/02/2009; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 19/3/2009; giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra Ban Thường vụ Huyện uỷ Sơn Tây, Ban Cán sự đảng: Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Đảng đoàn UB Mặt trận TQVN tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh...

 P.V: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Hướng dẫn số 20 -HD/UBKTTW ngày 08/9/2009 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2010 trong tỉnh như thế nào?


Đ/c Đỗ Tiến Dũng:
Có thể xác định, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2010 đối với ngành kiểm tra đảng là tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Vừa qua, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng để triển khai, quán triệt các văn bản trên của Trung ương. UBKT Tỉnh uỷ đã Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội có 3 nội dung quan trọng. Thứ nhất, giám sát việc nhận xét, đánh giá cán bộ, chủ động phát hiện nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra, kết luận những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thứ hai, tập trung giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên. Thứ ba, phục vụ việc thẩm tra tư cách đại biểu. Trong nội dung thứ nhất, UBKT các cấp sẽ "tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm" như tổ chức đảng có vấn đề mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; có dấu hiệu vi phạm về lãng phí, tham nhũng, quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, xây dựng cơ bản, đất đai...

Đối với cán bộ, đảng viên, tập trung kiểm tra về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác; về minh bạch tài sản và kê khai tài sản, các biểu hiện về quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bè phái, cơ hội hoặc thực hiện không đúng về những điều đảng viên không được làm... Nếu đảng viên có vi phạm phải xử lý dứt điểm trước khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.  Ngoài ra, thông qua kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp còn tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng trong việc góp phần tích cực trong việc lựa chọn và chuẩn bị nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2010 - 2015 từ xã, phường đến huyện, tỉnh như sau: Các cấp uỷ viên được bầu phải là những cán bộ không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; phải là những người luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phải là những cán bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phải là những cán bộ gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm; phải là những cán bộ có phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm và những người đứng đầu phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

P.V: Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về nhân sự UBKT và  tiêu chuẩn của uỷ viên UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015?

Đ/c Đỗ Tiến Dũng: Hướng dẫn số 22-HD/UBKTTW ngày 23/9/2009 của UBKT Trung ương và Hướng dẫn của UBKT Tỉnh uỷ về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh đã đề cập rõ về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn của uỷ viên UBKT; công tác chuẩn bị nhân sự UBKT trước đại hội; việc bầu và thủ tục đề nghị chuẩn y UBKT các cấp...

Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh thêm về tiêu chuẩn của uỷ viên UBKT các cấp. Tiêu chuẩn đó được vận dụng theo tiêu chuẩn cấp uỷ viên cùng cấp, được quy định tại Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, với uỷ viên UBKT còn chú trọng một số tiêu chuẩn sau: Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có nghiệp vụ, chuyên môn và hiểu biết sâu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Lãnh đạo chủ chốt của UBKT phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến; có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đối với đồng chí lần đầu tham gia uỷ viên UBKT cấp huyện trở lên ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải đủ tiêu chuẩn kiểm tra viên của Đảng, được quy định tại Quyết định số 388-QĐ/KTTW ngày 19/6/2007 của UBKT Trung ương.
 P.V: Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!


  THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/200910/Kiem-tra-giam-sat-phuc-vu-Dai-hoi-dang-bo-cac-cap-la-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-kiem-tra-dang-thoi-gian-den-1910910/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Từ 28/2 xem xét hồ sơ người được giới thiệu ứng cử Quốc hội
 Từ 28/2 đến hết ngày 18/3, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 1/6. 
,
,
,