Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

19:01, 24/11/2021 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc đã hoàn thành các nội dung thảo luận, quán triệt các quan điểm của Đảng về văn hóa. Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường.

TIN LIÊN QUAN

Dự hội nghị trong phiên làm việc buổi chiều có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ Trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước…

Chiều 24/11, hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL báo cáo việc tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Hội nghị cũng được nghe 8 tham luận về động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của đất nước hiện nay; hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; để văn hóa, văn nghệ "soi đường cho quốc dân đi"; xây dựng môi trường văn hóa: Nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11. Ảnh: TTXVN.
Quang cảnh Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11. Ảnh: TTXVN.
Vấn đề nguồn nhân lực và đa dạng hoạt động ở các thiết chế văn hóa xã; phát huy giá trị của các di sản văn hóa để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, Hội nghị Văn hóa toàn quốc là dịp để nhìn thẳng và nêu rõ những hạn chế, thách thức trong phát triển văn hóa, con người trong thời gian qua. Từ đó, cùng nhau thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh và hùng cường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Thanh Niên
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Thanh Niên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức về văn hóa. Suy cho cùng, văn hóa còn thì dân tộc còn. Do đó, cần phải tiếp tục học hỏi, tiếp thu những văn minh của nhân loại để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để cổ vũ cho sáng tạo, tôn trọng các ý kiến tiến bộ; xây dựng con người, chú trọng phát triển, đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục với tinh thần cầu thị.
 
Các cấp, các ngành phải chú trọng đầu tư phát triển văn hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Bởi văn hóa nằm trong mọi lĩnh vực, hoạt động của đời sống. Chúng ta tiếp tục đề cao giá trị truyền thống của dân tộc, bồi dưỡng tinh thần tự tôn dân tộc để phát triển đất nước với nền văn hóa đặc trưng và vươn xa trong dòng chảy văn hóa của nhân loại…
 
THANH PHƯƠNG

 

.