Phát huy trí tuệ tập thể

10:01, 14/06/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đang tiến hành thực hiện các bước theo quy định. Cùng với công tác nhân sự, một trong hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng là báo cáo chính trị (văn kiện đại hội). Để có báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thể hiện sự kết tinh của trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sự sáng tạo, cũng như tầm nhìn và khát vọng của toàn đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo cũng vô cùng quan trọng.
Dự kiến, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng (bắt đầu từ ngày 10.6). Ðây có thể xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
 
Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh ta đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trong 5 năm đến. Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn thiếu tính bền vững. Tăng trưởng kinh tế còn thấp so với mục tiêu đề ra. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường ở một số địa phương phức tạp, kéo dài. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn hạn chế...
 
Do vậy, việc đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội vừa là quyền lợi, nhưng cũng vừa thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân với những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Vì thế, bên cạnh những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, rất cần những ý kiến đóng góp của tất cả các thành phần trong xã hội, đó là những nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân... 
 
Việc đóng góp ý kiến cần sự thẳng thắn, tâm huyết, trí tuệ, trong đó tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đồng thời nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi trong những năm đến, để có những nhận định chính xác về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khả thi, hiệu quả để có dự thảo Văn kiện tốt nhất trình ra đại hội, làm cơ sở xây dựng và phát triển tỉnh nhà 5 năm tới.
 
Tuy nhiên, để thuận lợi và thu thập được nhiều ý kiến, việc tổ chức lấy ý kiến người dân cần được thực hiện một cách linh hoạt bằng nhiều hình thức. Ngoài việc tổ chức các hội nghị tại từng tổ chức đoàn thể, trong từng lĩnh vực... cũng cần thực hiện góp ý qua mạng, thư điện tử; góp ý trực tiếp tại hội nghị, tại các cuộc họp và góp ý gián tiếp bằng văn bản... Và các bộ phận liên quan cần tiếp thu các ý kiến đúng định hướng, để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị trình đại hội hoàn chỉnh nhất.
 
HOÀNG TRIỀU
 
.
.