Sức sống lâu bền

09:07, 04/09/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước đã long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Đây là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta soi rọi lại việc thực hiện di nguyện của Người.
TIN LIÊN QUAN

Có thể khẳng định, suốt 50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc thiêng liêng của Người đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta và là nguồn cổ vũ lớn lao để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2.9.1969 - 2.9.2019) được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta những bài học lịch sử hết sức quý báu.
 
Đó là bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Đó là bài học sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Với những bài học quý giá đó, trong chặng đường mới, Đảng ta càng cần phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Người, để lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có tầm nhìn thời đại, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức sống lâu bền và sẽ tiếp tục dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hướng đến những mục tiêu mới. Trước mắt là phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tích cực chuẩn bị những công việc cần thiết để tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xa hơn nữa là thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong các giai đoạn tiếp theo, mà theo Di chúc của Người là "phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".
 
Tất cả nhằm phấn đấu đến năm 2030, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đến năm 2045 - tròn 100 năm nước ta được độc lập - trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như di nguyện của Người gửi gắm trước lúc đi xa.
 
HOÀNG TRIỀU
 
.
.