Cập nhật lúc: 16:56, 03/12/2018 [GMT+7]
.

Thông báo về kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 -2021


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 (kỳ họp thứ 12), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với các nội dung sau:

I. THỜI GIAN TỔ CHỨC:

- Trong 4 ngày, từ ngày 11 đến 14.12.2018.

- Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11.12.2018.

II. ĐỊA ĐIỂM: Tại Phòng họp số 01, trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh.
(số  52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi).

III. CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh

1.1 Về tình hình công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;
 
1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.4. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.5. Về tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 31.12.2018;

1.6. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.7. Về công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.8. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.9. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019;

1.10. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến,  kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12;

1.11. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn;

1.12. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

3. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

4. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

5. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

7. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

8. Thường trực, các Ban và Đoàn giám sát HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

8.1. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

8.2. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị  sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.


8.3. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

8.4. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

8.5. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo  kết quả giám sát của các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2018.

8.6. Đoàn giám sát HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014- 2017.

9. Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

10. Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

11. Chất vấn và trả lời chất vấn.

12. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về:

12.1. Kế hoạch phát  triển kinh tế - xã hội năm 2019;

12.2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019;

12.3. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019;

12.4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017;

12.5. Về giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi năm 2019;

12.6. Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2019 trên địabàn tỉnh Quảng Ngãi;

12.7. Về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh;

12.8. Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

12.9. Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14.12.2016 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020;

12.10. Về bầu bổ sung và miễn nhiệm một số thành viên UBND tỉnh.

13. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, HĐND tỉnh khóa XII.

14. Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 – 2017.

15. Thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

16. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

17. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình nêu trên.

18. Bế mạc.


THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THÔNG BÁO


 

.