Cập nhật lúc: 22:33, 23/08/2018 [GMT+7]
.

Đề xuất mới về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức


Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

 

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương tiến hành xây dựng, gửi Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng công chức theo đúng vị trí việc làm, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước.
 
Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện, Nghị định số 36 đã bộc lộ những bất cập và hạn chế sau: Cơ sở pháp lý ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP là Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 đã được thay thế bằng Luật tổ chức Chính phủ năm 2015.
 
Nghị định 36 chưa quy định hình thức xử lý đối với người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch. Do vậy, dự thảo Nghị định cần bổ sung cho phù hợp.
 
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị trực tiếp xây dựng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, xác định cơ cấu ngạch công chức và khung năng lực của từng chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, bảo đảm tinh giản biên chế theo quy định, coi đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề thực hiện cải cách tiền lương. Theo đó, việc quy định Bộ Nội vụ trực tiếp phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức như quy định tại Nghị định 36 không còn phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết này.
 
Để khắc phục những bất cập, hạn chế nêu trên và để đẩy mạnh phân cấp, giao trách nhiệm cho các Bộ ngành, địa phương đẩy nhanh việc xây dựng, phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức thì việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2013/NĐ-CP là cần thiết.
 
Những nội dung mới của dự thảo
 
Về vị trí việc làm và phân loại vị trí việc làm: Dự thảo bổ sung quy định về vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc và tính chất, nội dung công việc. Theo đó, dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 như sau:
 
“Vị trí việc làm được phân loại như sau:
 
a. Phân loại theo khối lượng công việc: Vị trí việc làm do một người đảm nhận; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận; vị trí việc làm kiêm nhiệm.
 
b. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc: Vị trí việc làm lãnh đạo, quan lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ”.
 
Về thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức: Để đẩy mạnh phân cấp theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 và Hội nghị Trung ương 7 khóa XII nêu trên, dự thảo đề nghị sửa đổi quy định về thẩm quyền và quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành, địa phương quản lý từ Bộ Nội vụ để phân cấp và giao người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương thực hiện. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định vị trí việc làm, việc tổ chức xây dựng và quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện do các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.
 
Do vậy, dự thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 10; Khoản 3 Điều 11; Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 14; đồng thời, bổ sung 03 khoản tại Điều 13, 02 khoản tại Điều 14 và bỏ nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 15...
 
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
 
Lan Phương/Chinhphu.vn
.