Cập nhật lúc: 21:52, 31/07/2018 [GMT+7]
.

Chấn chỉnh tình trạng "né" dự họp báo định kỳ của UBND tỉnh


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc tham dự họp báo do UBND tỉnh tổ chức.
 
Trong thời gian gần đây một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc tham dự họp báo do UBND tỉnh tổ chức, lãnh đạo một số cơ quan, địa phương vắng mặt, cử người tham dự không đúng thẩm quyền theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp báo của UBND tỉnh.
 

 

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên và chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khi nhận được giấy mời dự họp báo định kỳ hoặc đột xuất của UBND tỉnh phải trực tiếp tham dự hoặc phân công người có thẩm quyền tham dự tại các cuộc Họp báo do UBND tỉnh tổ chức và chuẩn bị kỹ nội dung để phát ngôn, trả lời và cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ.

 
Trong trường hợp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công người không có thẩm quyền dự họp thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì họp báo; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời của người được phân công dự họp báo.
 
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê bình những trường hợp vắng mặt tại cuộc họp báo do UBND tỉnh tổ chức nhưng không có lý do hoặc cử người dự họp không đúng quy định.
 
PV
.