Cập nhật lúc: 22:26, 25/12/2017 [GMT+7]
.

Chấn chỉnh việc xin chủ trương, tổ chức kỷ niệm, gặp mặt, hội nghị, đi nước ngoài


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kỷ niệm, các ngày lễ theo đúng quy định tại Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức họp, hội nghị, gặp mặt truyền thống của ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ và Công văn số 400-CV/TU ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 1257/UBND-NC ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.


​Việc tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết năm: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động thực hiện và chỉ tổ chức họp, hội nghị nội bộ ngành, đơn vị, địa phương, với yêu cầu nội dung có chất lượng, thời gian tổ chức gọn (01 buổi), tiết kiệm, có hiệu quả; không mời ngành, địa phương khác dự; đối với những nội dung quan trọng về quốc phòng, an ninh, an toàn giao thông,…cần triển khai rộng thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép mới được tổ chức và được mời các ngành, địa phương liên quan tham dự.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian cuối năm, cần rà soát, tập trung quyết liệt để tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngay từ đầu năm; hạn chế đi công tác ngoài tỉnh và nghỉ phép vào thời điểm cuối năm (trừ trường hợp thật sự cần thiết), theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6870/UBND-TH ngày 07/11/2017.

 

Đối với việc xin chủ trương thành lập đoàn đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài: Thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy. Ngoài ra, việc đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài sử dụng ngân sách nhà nước phải hết sức tiết kiệm, chỉ cử một vài cán bộ có liên quan trực tiếp đi học tập và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Công văn số 3603/UBND-NC ngày 16/6/2017. Nghiêm cấm việc lợi dụng đi học tập để tham quan, du lịch ở nước ngoài. Giao Sở Ngoại vụ tổ chức thẩm định và kiên quyết không tham mưu UBND tỉnh đối với các trường hợp đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài trái với nội dung nêu trên.

 

PV

.