Cập nhật lúc: 22:12, 30/11/2017 [GMT+7]
.

Thông báo về kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII


(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 8 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2017), HĐND tỉnh khóa XII với thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung, chương trình như sau:

I. Thời gian tổ chức kỳ họp:

4 ngày, từ ngày 6.12 đến 9.12.2017
(Khai mạc lúc 7 giờ 00 phút, ngày 6.12.2017)

II. Địa điểm:

Phòng họp số 01 - UBND tỉnh (52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi)

III. Chương trình kỳ họp

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

1.1. Báo cáo tình hình công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.4. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.5. Báo cáo tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 31.12.2017.

1.6. Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường (trong đó, bao gồm việc thực hiện quan trắc môi trường) trên địa bàn tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.7. Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước.

1.8. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1.9. Báo cáo các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai thực hiện (đến tháng 10.2017) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

1.10. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

1.11. Về công tác an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.

1.12. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.13. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

1.14. Báo cáo tóm tắt về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8.

1.15. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 và tại phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh (4.2017).

1.16. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

2. Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy

3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, nhiệm vụ năm 2018.

5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

6. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

8. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

9. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

9.1. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

9.2. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

9.3. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6.

9.4. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2017.

10. Chất vấn và trả lời chất vấn.

11. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về:

11.1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
1
1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

11.3. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

11.4. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016.

11.5. Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.6. Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.7. Quy định phân chia nguồn thu chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.8. Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.9. Hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.10. Quy định nội dung và mức chi giải thưởng văn học - nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

11.11. Quy định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.12. Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.13. Về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

11.14. Về miễn nhiệm và bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

12. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về:

12.1.Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018, HĐND tỉnh khóa XII.

12.2. Thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát về hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

13. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

14. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh trình nêu trên.

15. Bế mạc    
 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
 

.