Xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân: Cần quan tâm đúng mức
22:30 | 15/07/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động (CNLĐ) tại các KKT, KCN, cụm công nghiệp (CCN) nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực hiện đạt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được xem là một việc làm cấp thiết. Tuy nhiên, ở tỉnh ta CNLĐ làm việc tại các KKT, KCN còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, các thiết chế văn hoá cho công nhân chưa đáp ứng nhu cầu...
.
.