Tích hợp dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia

21:32, 25/11/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành việc công khai tối thiểu 30% dịch vụ công (DVC) trực tuyến của tỉnh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đây là nhiệm vụ cấp bách, vì kết quả thực hiện liên quan đến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.   
Tính đến thời điểm này, Quảng Ngãi đã thực hiện kết nối 15 thủ tục DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia. Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, thì tỉnh cần đưa hơn 400/1.600 thủ tục của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia.
 
Chấn chỉnh hạn chế     
 
Thời gian qua, bên cạnh một số đơn vị thực hiện tốt việc tích hợp DVC trực tuyến với Cổng DVC quốc gia như Sở GTVT, Sở Công thương, Sở NN&PTNT... thì vẫn còn nhiều sở, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì thế, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôc đốc, nhắc nhở; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc công khai thủ tục DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia.
 
Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, lựa chọn và lập danh mục thủ tục hành chính cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia; đảm bảo cung cấp tối thiếu 30% DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của cơ quan, đơn vị mình theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và Cổng DVC quốc gia; xử lý, quy trách nhiệm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện, thực hiện không đúng việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, cần có giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ để tăng tỷ lệ hồ sơ thực hiện DVC trực tuyến.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc các nội dung chỉ đạo về việc tích hợp DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia; đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổng hợp và đề xuất đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã nêu.
Tập trung cao độ để đạt chỉ tiêu
 
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kết nối, tích hợp DCV trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia. Mới đây, Trung tâm tổ chức hướng dẫn cho công chức của 16 sở, ngành thực hiện quản trị, cập nhật DVC trực tuyến và kiểm thử DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình lên Cổng DVC quốc gia. Anh Phạm Văn Thanh - Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, phụ trách việc tích hợp DVC lên Cổng DVC quốc gia cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện các bước để tích hợp thủ tục DVC trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia của một số sở, ngành thực hiện chưa đồng bộ, vẫn còn vướng mắc cần khắc phục.
 
Để đẩy nhanh tiến độ công việc, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phân công thêm công chức hỗ trợ các sở, ngành, địa phương thực hiện việc rà soát hồ sơ, kiểm thử các thủ tục trên Cổng DVC quốc gia. “Mặc dù khối lượng công việc cuối năm rất nhiều, nhưng để đảm bảo chỉ tiêu tích hợp DVC trực tuyến của tỉnh lên Cổng DVC quốc gia, cán bộ trung tâm phải xắn tay làm cùng với cán bộ ở các sở. Các sở phải tập trung cao độ thì mới có thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu. Riêng đối với các huyện thì trung tâm sẽ thực hiện trực tiếp, vì nếu giao thì khó hoàn thành theo yêu cầu", anh Thanh cho biết thêm.
 
MINH ANH
 
 
.
.