Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính

21:49, 29/05/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đó là yêu cầu được Sở Tư pháp đặt ra và quyết tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao.  
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo
 
Sở Tư pháp là đơn vị dẫn đầu các sở, ngành trong tỉnh về điểm số thực hiện công tác CCHC năm 2019. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cả tập thể cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) trong đơn vị. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Chí Phương cho biết: Hằng năm, Sở đều ban hành kịp thời kế hoạch thực hiện công tác CCHC gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo cơ sở triển khai đồng bộ 6 nội dung về CCHC. Trên cơ sở đó, Sở xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể; từng phòng chuyên môn cũng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC được tăng cường; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ. 
Cán bộ Sở Tư pháp luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.  Ảnh: TRUNG ÂN
Cán bộ Sở Tư pháp luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ảnh: TRUNG ÂN
Sở Tư pháp chú trọng thực hiện công tác cải cách thể chế. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ngày càng nâng cao. Lãnh đạo Sở trực tiếp quản lý nên các hoạt động thẩm định được thực hiện bài bản, đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện đạt hiệu quả. Qua kiểm tra đã kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để thay thế đối với nhiều nghị quyết quy phạm và quyết định quy phạm, nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật... Sở đã kịp thời trình UBND tỉnh công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 đúng thời gian.
 
Về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), năm 2019, Sở Tư pháp tiếp nhận gần 8.000 yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của công dân; phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để tra cứu, xác minh tình trạng án tích... Cán bộ, công chức giải quyết TTHC luôn đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy định của pháp luật. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97%. Đối với trường hợp TTHC quá hạn, bộ phận chuyên môn đều thực hiện xin lỗi công dân...
 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 
Theo ông Lê Chí Phương, sử dụng con người trong hoạt động hành chính hết sức quan trọng, phải đặt đúng người, đúng vị trí thì công việc mới trôi chảy. Sở đã tinh gọn bộ máy, sắp xếp hợp lý vị trí việc làm của CB, CCVC. Lãnh đạo Sở kịp thời chỉ đạo việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc; luôn đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ CB, CCVC. 
 
Sở Tư pháp luôn chấp hành nghiêm việc công khai tài chính, quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản của cơ quan. Công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý văn bản được thực hiện thông qua hệ thống eOffice; tiếp tục triển khai ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan. Sở đã triển khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích... 
 
Theo ông Lê Chí Phương, để đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của nền hành chính hiện đại, trong thời gian tới Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác CCHC. Tiếp tục nâng cao lượng thẩm định văn bản QPPL; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; đôn đốc, theo dõi việc xử lý văn bản trái pháp luật được phát hiện qua công tác kiểm tra. Tập trung theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan, đơn vị...
 
MINH ANH
 
 
 
.
.