Cải cách để phát triển
06:23 | 01/01/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp để phục vụ tổ chức, cá nhân ngày càng tốt hơn...
.
.