Cập nhật lúc: 20:35, 26/11/2018 [GMT+7]
.

Đổi mới công tác lý lịch tư pháp


(Báo Quảng Ngãi)- Qua 5 năm thực hiện “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, công tác lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới và nâng cao hiệu quả.

 Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát công tác lý lịch tư pháp (LLTP). Theo đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực LLTP. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý LLTP của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương đáp ứng được yêu cầu của Luật Lý lịch tư pháp; thực hiện kịp thời, đầy đủ việc cập nhật, xử lý thông tin, đảm bảo chất lượng của cơ sở dữ liệu LLTP.

 

 Sở Tư pháp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức ở TP.Quảng Ngãi.
Sở Tư pháp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức ở TP.Quảng Ngãi.


Trưởng Phòng Hành chính Tư pháp (Sở Tư pháp) Võ Văn Thoại cho biết: Từ năm 2013 đến tháng 6.2018, sở đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 31.891 thông tin; lập 5.366 bản LLTP; bổ sung 10.474 thông tin LLTP. Việc rà soát thông tin LLTP, kiểm tra, kiểm soát công tác xử lý, cập nhật thông tin được tiến hành thường xuyên. Những thông tin LLTP còn thiếu, hoặc sai sót được cập nhật, bổ sung, đính chính kịp thời.
 

 Hiện nay, việc tiếp nhận yêu cầu cấp phiếu LLTP thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tuy nhiên, phần mềm một cửa chưa tích hợp với phần mềm quản lý LLTP, nên khó khăn cho việc xử lý hồ sơ cấp phiếu LLTP. Ngoài ra, một số nội dung quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và Luật Lý lịch tư pháp chưa có sự thống nhất, đồng bộ...

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã từng bước đổi mới thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực LLTP, nhất là khâu cấp phiếu LLTP, nhằm tạo thuận lợi cho công dân. Hiện nay, việc xử lý thông tin LLTP, cấp phiếu LLTP đều được thực hiện trên chương trình phần mềm quản lý LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp, tạo thuận lợi cho việc cập nhật, xử lý thông tin LLTP.

UBND tỉnh cũng đã bố trí kinh phí triển khai áp dụng phần mềm điện tử, tạo thuận lợi trong công tác phối hợp, rút ngắn thời hạn tra cứu, xác minh thông tin LLTP để cấp phiếu LLTP. Tỷ lệ cấp phiếu LLTP đúng hạn của tỉnh đạt 96,8%.

Tỉnh ta cũng đã triển khai thực hiện đề án thí điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến. Đến nay, đã tiếp nhận 19 yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến, 365 yêu cầu cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và 1.255 yêu cầu trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Một số cơ quan, đơn vị có liên quan chưa thật sự chú trọng đến việc cung cấp thông tin LLTP cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP; cung cấp thông tin chưa đầy đủ, kịp thời, gây khó khăn cho việc phân loại, xử lý thông tin và tra cứu án tích để cập nhật vào cơ sở dữ liệu LLTP tại địa phương và cấp phiếu LLTP.


Bài, ảnh: MINH ANH 

.