Sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022
08:59 | 23/10/2020
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022.
.
.